7
October
2020

Building code /

Stavební zákon

Business Term of the Day

Definition

A building code establishes rules for land use planning and for construction of buildings and other structures so that the health and safety of the public is ensured and it describes the process for obtaining a building permit.

Example sentence

In 2008, a court ordered that the 13-story wooden Sutyagin House in Arkhangelsk be dismantled due to its non-compliance with the local building code.

Comment

Building codes can be stipulated on a national level or by local authorities. The oldest known building code is the Babylonian Code of Hammurabi, which dates to 1,700 BC. Modern building codes usually take into account many aspects such as placement, size and purpose of a structure, possible natural dangers (floods, earthquakes), environmental impact of a structure, plumbing and electrical wiring, building materials, structural integrity, fire dangers, rules for traffic and parking, and many others. A building code also defines what documents must be submitted in order to receive a building permit and which authorities may grant it.

Definice

Stavební zákon stanovuje pravidla územního plánování a výstavby budov a jiných staveb tak, aby bylo zajištěno zdraví a bezpečí obyvatel a popisuje proces získání stavebního povolení.

Příklad použití ve větě

V roce 2008 nařídil soud odstranění třináctipatrového dřevěného Suťaginova domu v Archangelsku, protože nevyhovoval místnímu stavebnímu zákonu.

Poznámka

Stavební zákony je možné ustanovit na národní úrovni nebo prostřednictvím místních úřadů. Nejstarším známým stavebním zákonem je babylonský Chammurapiho zákoník z roku 1700 př. n. l.; Moderní stavební zákony se obvykle zabývají mnoha aspekty staveb, mezi které patří:  umístění, velikost a účel stavby, možná přírodní nebezpečí (zemětřesení, povodně), environmentální dopad stavby, rozvody potrubí a elektřiny, stavební materiály, odolnost konstrukce, nebezpečí požáru, pravidla pro parkování a dopravu a mnoho dalších. Stavební zákon obvykle také definuje, jaké dokumenty je třeba předložit za účelem získání stavebního povolení a které úřady jej mohou udělit.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us