10
June
2020

Bumper crop /

Rekordní sklizeň

Business Term of the Day

Definition

In agriculture, the term bumper crop is used to describe a very high yield of a specific crop.

Example sentence

Because of this year’s abundant and timely spring rains, farmers expect a bumper crop of vegetables this year.

Comment

The origins of the English word “bumper” in its meaning of something exceptionally large are rooted centuries deep in the language’s history, and this meaning can generally be regarded as archaic. The exception is in the idiom “bumper crop,” used in reference to an unusually large harvest. Although the expression is mainly used in the context of agriculture, it is commonly used also in a figurative sense, such as to like say “the brainstorming session brought us a bumper crop of good ideas” or “this year we had a bumper crop of students representing our school in international competitions.” In Czech, expressions like “bohatá úroda” or “rekordní sklizeň”  (literally “abundant harvest” or “record crop”) are used similarly, depending on the context.

Definice

V zemědělství se anglický termín „bumper crop“ používá k popisu velmi vysokých výnosů určité plodiny.

Příklad použití ve větě

Protože byly letošní jarní deště  dobře načasované a hojné, očekávají zemědělci v tomto roce rekordní sklizeň zeleniny.

Poznámka

Anglické slovo „bumper“ ve významu něčeho neobvykle rozsáhlého je zakořeněno v historii jazyka, je mnoho století staré a tento jeho význam lze obecně považovat za archaický. Výjimkou je idiom „bumper crop“, který se užívá k vyjádření výjimečně dobré úrody. Ačkoliv se tento výraz používá zejména v kontextu zemědělství, je běžné používán také obrazně, lze například říci „brainstormig přinesl bohatou úrodu dobrých nápadů“ nebo „tento rok jsme měli rekordní úrodu studentů, kteří naši školu reprezentovali v mezinárodních soutěžích.“ V češtině se v závislosti na kontextu podobně používají spojení „bohatá úroda“ nebo „rekordní sklizeň“.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us