21
October
2020

Business incubator /

Podnikatelský inkubátor

Business Term of the Day

Definition

A business incubator is an organization that assists startups through their early stages of growth.

Example sentence

Until we are able to secure more financing, I suggest we move operations into a business incubator to cut down on rent and gain connections to potential investors.

Comment

The initial phase of starting a company is a difficult one as the company generally has expenses but does not yet have steady revenue streams. Many starting companies therefore fail before they become commercially viable. Business incubators help companies survive passage through this valley of death by providing such services as advisory, training, and physical space. These organizations often group multiple startups together with shared facilities and services so as to reduce overhead and other costs. The term business accelerators is sometimes used interchangeably, although some reserve this term for organizations focused on later-stage companies that provide more intense support over a shorter time.

Definice

Podnikatelský inkubátor je organizace, která pomáhá začínajícím společnostem v počátečních stádiích růstu.

Příklad použití ve větě

Dokud nebudeme schopni zajistit více financování, navrhuji, že přesuneme provoz do podnikatelského inkubátoru, abychom snížili nájmy a získali spojení s potenciálními investory.

Poznámka

Počáteční fáze zahájení společnosti je obtížná, jelikož společnosti obecně mají výdaje, ale nemají ještě stálý proud příjmů. Řada začínajících společností proto selže, než se stanou komerčně životaschopnými. Podnikatelské inkubátory pomáhají společnostem přežít průchod tímto údolím smrti tím, že jim poskytují služby jako poradenství, školení a fyzické prostory. Tyto organizace často sdružují několik začínajících společností dohromady se sdíleným zařízením a službami aby snížily režijní náklady a další náklady. Termín podnikatelský akcelerátor se někdy s tímto pojmem zaměňuje, ačkoli někteří lidé vyhrazují termín „akcelerátor“ pro organizace, které se zaměřují na společnosti v pozdějších stádiích vývoje a které poskytují intenzivnější podporu v kratším čase.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us