14
June
2018

Buzzword /

Buzzword

Business Term of the Day

Definition

A buzzword is a slang term that comes into widespread and frequent use, typically for a relatively short time (until being eclipsed by newer and trendier buzzwords).

Example sentence

After revisiting the descriptions of its tried-and-tested products, EyeTee Inc.’s marketing department decided to include more buzzwords, such as “AI”, “algorithmic” and “machine learning,” in order to attract attention from potential investors.

Comment

A buzzword often starts out as a specific technical term but then comes into broader and rather imprecise use outside of its original context. The term’s meaning becomes more and more diluted as it is spoken by nonexperts intending to appear technically knowledgeable. Due to the omnipresence of economics, and especially in business and management, much economic terminology has entered business language as buzzwords. Examples include benchmarking, leverage, paradigm shift, proactive, synergy, incentivize, sustainability, stakeholders, etc. Because of their semantic vagueness, buzzwords can be used to hide the fact that one actually does not have much to say. In Czech, many English buzzwords are used without their being translated or hybrid words are created from them.

Definice

Buzzword je slangový termín, který se používá velmi široce a často, typicky po relativně krátkou dobu (než jej zastíní novější a více trendy buzzwordy).

Příklad použití ve větě

Po přehodnocení popisů svých ověřených produktů se marketingové oddělení společnosti EyeTee Inc. rozhodlo zahrnout do jejich popisů více buzzwordů jako „AI“, „algoritmický“ a „strojové učení“, především aby přitáhla pozornost potenciálních investorů.

Poznámka

Buzzword je často zpočátku konkrétní technický termín, který se však následně začne používat šířeji a ne zcela přesně mimo svůj původní kontext. Význam termínu je dále naředěn tím, že jej používají neodborníci, kteří chtějí vzbudit dojem, že mají technické znalosti. Kvůli všudypřítomnosti ekonomie, především v podnikání a managementu, do obchodního jazyka pronikla velká část ekonomické terminologie jako buzzwords, jako například benchmarking, leverage (pákový efekt), posun paradigmatu, proaktivní, synergie, incentivizovat, udržitelnost, zainteresované strany apod. Kvůli vágnosti jejich významu může mluvčí buzzword použít, aby skryl, že ve skutečnosti nemá moc co říct. V češtině se řada anglických buzzwordů používá bez překladu, případně se z nich vytvářejí hybridní slova.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us