11
December
2018

By-product /

Vedlejší produkt

Business Term of the Day

Definition

A by-product is a secondary product created incidentally during a production process.

Example sentence

After modernization, the new sawmill plant will use its by-products, such as wood chips and sawdust, to fuel its boilers for heating the factory floor as well as the adjacent offices.

Comment

By-products may have economic value and be sold at a profit, or they may be considered waste. There are large numbers of economically valuable by-products in many industries. Examples include asphalt (from the refinement of crude oil), feathers (from poultry processing), sawdust (from timber processing), and biogas (from farm, food and other organic waste). The use of by-products, which is part of upcycling, instead of bringing in additional raw materials may substantially increase the efficiency of a production plant and of the economy as whole.

Definice

Vedlejší produkt je druhotný produkt, který v průběhu výroby nevzniká záměrně.

Příklad použití ve větě

Po modernizaci bude nová pila využívat vedlejší produkty jako dřevní štěpku a piliny jako palivo pro kotle na vyhřívání továrního podlaží i sousedních kanceláří.

Poznámka

Vedlejší produkty mohou mít ekonomickou hodnotu a lze je se ziskem prodat, nebo je lze považovat za odpad. V mnoha odvětvích existuje velké množství ekonomicky hodnotných vedlejších produktů, například asfalt (z rafinování surové ropy), peří (ze zpracování drůbeže) piliny (ze zpracování dřeva) nebo bioplyn (z odpadu farem, potravinového odpadu a dalších organických odpadů). Využití vedlejších produktů, které je součástí upcyklace, namísto přivádění dalších surovin může podstatně zvýšit efektivitu výrobního závodu nebo celého hospodářství.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us