17
July
2020

Capacity building /

Budování kapacit

Business Term of the Day

Definition

Capacity building is a process through which individuals, organizations, or communities obtain and develop mental or material resources needed to achieve their goals.

Example sentence

This organization supporting homeless people focuses on capacity building for the most disadvantaged so that these people can develop skills and competencies in order to gain control over their lives.

Comment

Capacity building is a term used in a variety of contexts, such as human development and the development of businesses and institutions or even countries. What is often emphasized is capacity building that enables humans and entities to adapt and be successful in today’s fast-changing world. When talking about businesses, capacity building may encompass anything from developing skills and knowledge of employees to strategic planning, changing organizational schemes, and creating networking opportunities. In reference to countries, capacity building is often about poor states and providing support to their human and institutional development so that they will make and implement good policy choices. Probably the most important part of capacity building comes down to supporting individual people and communities. Many NGOs are active in supporting poor or disadvantaged people or communities by providing training, consultations, mini-loans, and other assistance.

Definice

Budování kapacit je proces, skrze který jednotlivci, organizace a komunity získávají nebo rozvíjejí mentální nebo materiální zdroje potřebné k dosažení jejich cílů.

Příklad použití ve větě

Tato organizace podporující lidi bez domova se zaměřuje na budování kapacit těch nejvíce znevýhodněných, aby tito lidé mohli rozvíjet své dovednosti a kompetence a získat tak kontrolu nad svým životem.

Poznámka

Budování kapacit je termín, který se používá v řadě kontextů, zejména v kontextu lidského rozvoje a rozvoje podniků, organizací nebo dokonce států. Co se často zdůrazňuje, je budování kapacit, které umožnuje lidem a entitám, aby se adaptovali a byli úspěšní v dnešním rychle se měnícím světě. Co se týče podniků, budování kapacit může zahrnovat vše od rozvoje dovedností a vědomostí lidí po strategické pánování, změny organizační struktury a vytváření příležitosti k networkingu. V případě států se je budování kapacit zejména o chudých státech a poskytování podpory jejich lidskému a institucionálnímu vývoji, tak aby tyto státy mohly vytvářet a implementovat dobré politické volby. Pravděpodobně nejdůležitější část budování kapacit se týká podpory jednotlivých lidí a komunit. Mnoho nevládních organizací je aktivních v podpoře chudých nebo znevýhodněných lidí a komunit prostřednictvím vzdělávání, konzultací, mini půjček či jiné pomoci.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us