7
September
2020

Capital expenditure /

Kapitálové náklady

Business Term of the Day

Definition

A capital expenditure (capex) comprises funds spent on acquiring or improving fixed assets with benefits extending beyond the current fiscal year.

Example sentence

Some analysts claim that ACME’s cutbacks in capital expenditure are a sign that its management is not investing enough in the future of the company to sustain its success.

Comment

Also known as a capital expense or outlay or as capital spending, the term includes purchases of such assets as property, buildings, and equipment as well as any improvements to such items that extend their useful lives for more than one year. It also comprises similarly beneficial repairs, restorations, and adaptions to new uses as well as costs associated with starting a business or raising capital. Given that capex relates to long-term benefits, it is capitalized within the company’s accounting, spreading the cost over the asset’s entire useful life rather than merely the year in which it was acquired. The opposing concept is operating expense (opex), which includes the day-to-day costs of keep a business running that are always accounted for within the fiscal year in which they are incurred.

Definice

Kapitálové náklady (i v češtině zkracované na CAPEX) zahrnují prostředky vynaložené na koupi nebo vylepšování dlouhodobých aktiv s přínosy, které přesahují aktuální účetní období.

Příklad použití ve větě

Někteří analytici tvrdí, že snížená kapitálových nákladů společností ACME je znakem toho, že její management neinvestuje do budoucnosti společnosti dostatečně na to, aby udržel její úspěchy.

Poznámka

Jsou známé jako kapitálové výdaje. Tento termín zahrnuje nákup aktiv jako například nemovitostí, budov nebo vybavení, a také veškerá vylepšení těchto položek, která prodlužují jejich životnost na více než jeden rok. Také zahrnuje podobně prospěšné opravy, rekonstrukce a adaptace pro nové účely, jakož i výdaje související se zakládáním podniku nebo získávání kapitálu. Jelikož CAPEX souvisí s dlouhodobým prospěchem, je kapitalizován v rámci účetnictví společnosti, tj. jeho výše je rozprostřena po celou dobu životnosti daného aktiva, a není vykázána jen v roce, kdy bylo zakoupeno. Opačným konceptem jsou provozní náklady (OPEX), které zahrnují každodenní výdaje na udržení provozu podniku, které se vždy účtují v účetním období, kdy vznikly.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us