29
May
2018

Capital loss /

Kapitálová ztráta

Business Term of the Day

Definition

A capital loss is a decrease in the market value of an asset or the loss realized when the asset is sold at a price lower than that for which it was originally purchased.

Example sentence

Declining property prices have led to significant capital losses for many investors.

Comment

For instance, a property purchased in 2011 for CZK 850,000 and sold in 2018 for CZK 775,000 made a capital loss of CZK 75,000. Capital loss is sometimes divided into realized and unrealized variants, depending upon whether or not the asset is actually sold at the lower market price. An unrealized loss can still turn back to a capital gain if the market price goes up and the asset is not sold (unrealized capital gain) or if it is sold at the higher price (realized capital gain). Some countries allow taxpayers to set off realized capital losses against realized capital gains and thus reduce their income tax burden for income from other sources. If capital losses exceed current capital gains, tax law may even allow those losses to be set off against future capital gains.

Definice

Kapitálová ztráta je pokles tržní hodnoty aktiva, nebo ztráta realizovaná, když je toto aktivum prodáno za nižší cenu, než za jakou bylo původně koupeno.

Příklad použití ve větě

Klesající ceny nemovitostí vedly pro řadu investorů ke značným kapitálovým ztrátám.

Poznámka

Například nemovitost koupená v roce 2011 za 850 000 Kč a prodaná v roce 2018 za 775 000 Kč realizovala kapitálovou ztrátu ve výši 75 000 Kč. Kapitálová ztráta se někdy rozděluje na varianty realizovaná a realizovaná, v závislosti na tom, zda je aktivum za nižší tržní cenu skutečně prodáno. Nerealizovanou ztrátu je možné stále obrátit v kapitálový zisk, pokud se tržní cena zvýší a aktivum nebylo prodáno (nerealizovaný kapitálový zisk) nebo pokud je prodáno za vyšší cenu (realizovaný kapitálový zisk). Některé země umožňují daňovým poplatníkům započítat realizované kapitálové ztráty oproti realizovaným kapitálovým ziskům, a tím snížit jejich zátěž z daně z příjmu a z dalších zdrojů; pokud kapitálové ztráty přesahují aktuální kapitálové zisky, daňové zákony mohou dokonce umožnit započítání těchto ztrát oproti budoucím kapitálovým ziskům.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us