23
November
2021

Carbon pricing /

Stanovení cen uhlíku

Business Term of the Day

Definition

Carbon pricing is a way of reflecting the negative externalities of greenhouse gas emissions by paying a certain price for each ton of CO2 emitted.

Example sentence

Although the aviation industry produces huge amounts of carbon dioxide, most of it is not covered by any sort of carbon pricing scheme.

Comment

There are two main ways of assigning a price to carbon: the first is to impose a carbon tax and the second is through trading in emission allowances. The aim of both is to price so-called negative externalities (i.e., the negative effects of producing CO2 emissions) that the public has to pay for. These include mainly costs associated with the effects of climate change, such as severe droughts or floods, and their impacts, such as damaged crops or property, health issues caused by high temperatures or polluted air. Although economists say that carbon pricing is the most effective way of reducing carbon emissions, the process is hampered by the fact that not all countries make the polluters pay. In fact, only about 20% of global carbon emissions are currently priced.

Definice

Stanovení cen uhlíku (nebo také zpoplatnění uhlíku) je způsob, jak zohlednit negativní externality emisí skleníkových plynů tím, že se za každou tunu vypuštěného CO2 platí určitá cena.

Příklad použití ve větě

Přestože letecký průmysl produkuje obrovské množství oxidu uhličitého, nevztahuje se na něj v podstatě žádný systém zpoplatnění uhlíku.

Poznámka

Existují dva hlavní způsoby, jak zpoplatnit uhlík: první způsob je zavedení uhlíkové daně, druhý je přes obchodování s emisními povolenkami. Cílem obou je ocenit tzv. negativní externality, tj. negativní dopady vypouštění CO2, za které musí veřejnost platit. Jedná se především o náklady spojené s důsledky změny klimatu, jako jsou velká sucha nebo povodně, a jejich ekonomické dopady, jako je poškozená úroda nebo majetek, zdravotní problémy způsobené vysokými teplotami nebo znečištěným ovzduším. Ačkoli ekonomové tvrdí, že zpoplatnění emisí uhlíku je nejúčinnějším způsobem snižování emisí, situace se komplikuje tím, že ne všechny státy nutí znečišťovatele platit. Ve skutečnosti je v současné době zpoplatněno pouze asi 20 % celosvětových emisí uhlíku.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us