1
September
2021

Carbon sink /

Propad uhlíku

Business Term of the Day

Definition

A carbon sink is any natural or artificial reservoir that absorbs carbon in any chemical form in amounts greater than the quantities of carbon that it releases.

Example sentence

Although oceans serve as one of the major carbon sinks, their increased uptake of carbon dioxide also causes their acidification.

Comment

Carbon is vital to life on earth, and its constant movement, termed the carbon cycle, is enabled by, among other things, the existence of carbon reservoirs. The most important of these are oceans, forests, soils, and the atmosphere. Because humans emit into the atmosphere more carbon than the natural sinks can absorb and these emissions have negative consequences, in particular global warming, also artificial methods of carbon sequestration are currently under research and efforts are being made to protect natural carbon sinks while enhancing their capabilities to capture carbon. The opposite of a carbon sink is termed a carbon source, which means that it is anything that releases more carbon than it absorbs, a prime example being the burning of fossil fuels.

Definice

Propad uhlíku je jakýkoli přírodní nebo umělý rezervoár, který absorbuje uhlík v jakékoliv chemické formě ve větším množství, než je množství, které uvolňuje.

Příklad použití ve větě

Přestože oceány slouží jako jeden z hlavních propadů uhlíku, zvýšený příjem oxidu uhličitého způsobuje také jejich okyselování.

Poznámka

Uhlík je pro život na zemi nezbytně důležitý a jeho neustálý pohyb, kterému říkáme koloběh uhlíku je umožněn mimo jiné díky existenci propadů uhlíku. Nejdůležitějšími z nich jsou oceány, lesy, půda a atmosféra. Vzhledem k tomu, že člověk vypouští do atmosféry více uhlíku, než jsou přírodní úložiště schopna absorbovat a tyto emise mají negativní konsekvence, zejm. v podobě globálního oteplování, jsou v současné době zkoumány také umělé metody sekvestrace uhlíku a také je vyvíjeno úsilí o ochranu přírodních úložišť uhlíku a zvýšení jejich absorpční schopnosti. Opakem propadu uhlíku je tzv. zdroj uhlíku, tj. vše, co uvolňuje více uhlíku, než pohlcuje, nejdůležitějším příkladem v této souvislosti je spalování fosilních paliv.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us