8
January
2021

Carried interest /

Odměna za zhodnocení kapitálu

Business Term of the Day

Definition

Carried interest is a share in profits received by a fund manager in case the investment fund run by that manager outperforms a predefined minimum (hurdle rate) return.

Example sentence

Because in this country carried interest is treated by the tax authority as capital gain and not as ordinary income, I pay lower income taxes on all carried interest I receive.

Comment

The main reason many private equity and hedge funds work with carried interest (also termed just “carry”) is to motivate the managers to achieve excellent returns. Carried interest should induce fund managers to manage the fund to the very best of their abilities. The usual situation is that the fund defines a so-called hurdle rate, which is the minimum expected rate of return on the investment contributed by the fund’s investors. In case the fund outperforms that hurdle rate, its managers may receive a special bonus on top of their usual remuneration (asset management fee). This bonus is termed carried interest. Let’s say that a fund has a defined hurdle rate of 5% and carried interest of 10% on all profits above the 5% hurdle. The return on investment in 2020 was 7%. This means that the managers receive 10% from the 2 percentage points by which the fund outperformed the hurdle rate.

Definice

Odměna za zhodnocení kapitálu je podíl na zisku, který náleží manažerovi fondu v případě, že investiční fond spravovaný tímto manažerem překoná předem stanovený minimální výnos.

Příklad použití ve větě

Protože je v tomto státě odměna za zhodnocení kapitálu považována daňovými úřady za kapitálový zisk a ne za běžný příjem, platím ze všech odměn za zhodnocení kapitálu, které obdržím, nižší daně z příjmů.

Poznámka

Hlavním důvodem, proč mnoho soukromých investičních a hedgeových fondů pracuje s odměnou za zhodnocení kapitálu, je motivace manažerů k dosahování excelentních výnosů. Tato odměna by měla přimět manažery fondu k tomu, aby fond spravovali tak, jak nejlépe umějí. Obvykle to vypadá tak, že fond definuje tzv. minimální návratnost, což je minimální očekávaná návratnost investice, kterou vložili investoři fondu. V případě, že fond tuto minimální návratnost překoná, manažeři fondu mohou ke své obvyklé odměně (poplatek za správu) získat speciální bonus navíc. Ten se v angličtině nazývá carried interest nebo také carry. Řekněme, že fond definoval minimální návratnost ve výši 5 % a odměnou za zhodnocení kapitálu ve výši 10 % z výkonu nad daných 5 %. V roce 2020 byla návratnost investice 7%, což znamená, že manažeři fondu získají 10 % z oněch 2 procentních bodů, o které fond překonal minimální návratnost.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us