7
February
2020

Carrying charge /

Náklady držení

Business Term of the Day

Definition

Carrying charge refers to the collective costs associated with holding a financial instrument or a commodity over a certain period of time.

Example sentence

When China stopped buying U.S. soybeans due to the trade war and storage facilities filled to capacity, carrying charges on soybean futures contracts soared even as spot prices sank.

Comment

In English, the terms cost of carry and carrying costs are also sometimes used. For physical commodities, carrying charges may include rental of storage space and insurance, while for financial instruments they may include interest and various fees. It is important to take into account any such costs when considering the return on a given investment that involves such commodities or financial instruments. In the case of commodities, futures contracts typically reflect such costs and these are expected to be included into the final price of the given commodity at a future delivery date. Arbitrage opportunities may arise, however, when the futures price exceeds the sum of the spot price and actual carrying costs.

Definice

Termín náklady držení označuje souhrnné náklady spojené s držením finančního nástroje nebo komodity za určité časové období.

Příklad použití ve větě

Když Čína přestala z důvodu obchodní války nakupovat od Spojených států sójové boby a skladovací zařízení naplnila svoji kapacitu, náklady držení futures na sójové boby prudce stouply i přesto, že spotové ceny klesly.

Poznámka

V angličtině se používají někdy také termíny cost of carry nebo carrying costs. U komodit náklady držení zahrnují například pronájem skladových prostor a pojištění, u finančních instrumentů například úroky a různé poplatky. Všechny tyto náklady je nutné vzít v úvahu, když uvažujeme o návratnosti investice, která takové komodity nebo finanční nástroje zahrnuje. V případě komodit, futures kontrakty obvykle tyto náklady reflektují a očekává se, že budou zahrnuty do konečné ceny dané komodity k datu dodání v budoucnosti. Příležitost k arbitráži však může nastat v případě, že cena future přesáhne součet spotové ceny a nákladů držení.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us