12
January
2018

Cash accounting /

Peněžní účetnictví

Business Term of the Day

Definition

Cash accounting is an accounting method in which costs and revenues are recorded when paid and received, respectively.

Example sentence

As CubeStart’s revenues grew substantially last year, we are now required to improve upon our previous cash accounting system to include accrual information.

Comment

Also referred to as accounting on a cash basis, cash accounting is contrasted to accrual accounting, where, according to the matching principle, expenses are booked in the same period as the revenues to which they relate. Although cash accounting is not so reflective of a business’s economic reality from one year to the next, its advantage is that it provides an undistorted picture of how much cash is actually coming in and going out. In addition, cash accounting uses a single-entry system, which is simpler than the double-entry system required by accrual accounting. Creating a cash flow statement is essentially the restating of accrual accounting to cash accounting, which thus gives a company’s management the advantages of both approaches.

Definice

Peněžní účetnictví je účetní metoda, podle které jsou výdaje a příjmy zaznamenávány když jsou zaplaceny, respektive přijaty.

Příklad použití ve větě

Jelikož tržby společnosti CubeStart v minulém roce výrazně vzrostly, jsme povinni zdokonalit náš předchozí systém peněžního účetnictví o akruální informace.

Poznámka

Také nazývané účetnictví na peněžní bázi. Peněžní účetnictví leží v protikladu k akruálnímu účetnictví, kde jsou, podle akruálního principu, výdaje účtovány ve stejném období jako výnosy, s nimiž souvisí. Ačkoli peněžní účetnictví neodráží tak dobře ekonomickou realitu podniku z jednoho roku na druhý, jeho výhodou je, že představuje nezkreslený obraz toho, kolik hotovosti skutečně přichází a odchází. Kromě toho peněžní účetnictví využívá jednoduchý účetní systém, který je jednodušší než podvojný účetní systém nutný pro akruální účetnictví. Tvorba výkazu o peněžních tocích je v podstatě přeformulování akruálního účetnictví do peněžního, což následně poskytuje managementu společnosti výhody obou přístupů.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us