6
November
2015

Cash cow /

Dojná kráva

Business Term of the Day

Definition

Cash cows are products, services, or business units that generate large, regular, and predictable revenues without requiring further investments.

Example sentence

US students at UK universities, who have to pay fees many times higher than their EU classmates, have argued that they are unfairly treated as cash cows.

Comment

The term is one of four quadrants of the growth–share matrix (also known as the Boston or BCG matrix), which divides business units according to market growth and relative market share. Cash cows have large market share in a slowly growing market, dogs have low market share in a slowly growing market, question marks have low market share in a rapidly growing market, and stars have high market share in a rapidly growing market. The revenues from cash cows can be used to invest in other areas of a business. The term cash cow draws a comparison to a dairy cow which produces milk over its lifetime without needing any significant maintenance.

Definice

Dojná kráva je produkt, služba nebo obchodní jednotka, která vytváří rozsáhlý, pravidelný a předvídatelný tok příjmů, aniž by vyžadoval další investice.

Příklad použití ve větě

Američtí studenti na britských univerzitách, kteří musejí platit několikanásobně vyšší poplatky než jejich evropští spolužáci, namítají, že se s nimi nespravedlivě zachází jako s dojnými krávami.

Poznámka

Termín označuje jeden z kvadrantů Bostonské matice (či BCG matice), která rozděluje podnikatelské jednotky na základě tržního růstu a relativního podílu na trhu. Dojné krávy mají vysoký podíl na pomalu rostoucím trhu, bídní psi mají nízký podíl na trhu v pomalu rostoucích odvětvích, otazníky mají nízký tržní podíl na rychle rostoucím trhu a hvězdy mají vysoký podíl na rychle rostoucím trhu. Příjmy z dojných krav lze použít na investice v dalších oblastech podnikání. Termín dojná kráva odkazuje na dojnici, která v průběhu svého života produkuje mléko, aniž by vyžadovala výraznou údržbu.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us