2
September
2020

Cash flow /

Peněžní tok

Business Term of the Day

Definition

Cash flow is the stream of revenues and expenses changing the monetary balance of a business over a specific period of time.

Example sentence

Our company’s strong financial position was demonstrated by its substantially positive cash flow in 2019, when our net cash gain was more than USD 5 million.

Comment

Cash flow is an important accounting term and financial concept. No set of financial statements is truly complete unless it includes a so-called cash flow statement, which shows how much money is entering and leaving the company over a certain period of time. The cash flow statement summarizes and categorizes the sources and uses of cash under three main headings, which are cash flows from operating activities, from investing activities, and from financing activities. The sum of the positive and negative cash flows under these three categories is the total cash flow. Ample positive total cash flow is fundamental to the operations of a business. This indicates that the company is healthy, is able to meet its financial obligations (i.e., pay expenses, settle debts), can invest additional money into the business, and has a buffer for bad times. If a company does not have a positive cash flow (meaning that more money is leaving the company than is coming into it), the company can become insolvent. Firms that remain insolvent over an extended period are in danger of bankruptcy.

Definice

Peněžní tok je proud příjmů a výdajů, které mění peněžní zůstatek podniku za určité časové období.

Příklad použití ve větě

Silná finanční pozice naší společnosti byla prokázána jejím výrazně pozitivním cash flow za rok 2019, kdy náš čistý peněžní zisk činil více než 5 milionů dolarů.

Poznámka

Peněžní tok nebo-li cash flow je důležitý účetní termín a finanční koncept. Žádné finanční výkazy nejsou zcela kompletní, pokud neobsahují tzv. přehled o peněžních tocích, který ukazuje, kolik peněz vstupuje do firmy a kolik jich opouští firmu během určitého časového úseku. Přehled o peněžních tocích sumarizuje a kategorizuje zdroje a způsoby použití peněz do tří hlavních oblastí, kterými jsou peněžní toky z provozní činnosti, z investiční činnosti a z finanční činnosti, Součet pozitivních a negativních finančních toků z těchto tří kategorií tvoří celkový cash flow. Dostatečně pozitivní celkový cash flow je základem provozní činnosti podniku. Značí, že podnik je zdravý, plní své finanční závazky (např. platí výdaje a dluhy), že může investovat další peníze do podnikání a má rezervu na horší časy. Pokud firma nemá pozitivní cash flow (což znamená, že více peněz firmu opouští, než do ní přichází), může se firma stát insolventní. Firmy, které zůstávají insolventní po určitou dobu, se vystavují riziku bankrotu.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us