15
January
2016

Chattel /

Movitost

Business Term of the Day

Definition

A chattel is any property other than owned real property and all immovable objects and rights attached to such land.

Example sentence

Selling such chattels as rare bottles of whisky that have appreciated in value can make one liable for capital gains taxes.

Comment

The term is now most commonly used to refer to slaves (human property), and systems that legally recognize slaves as the property of their masters are referred to as chattel slavery. Ownership of real property and all immovable objects and rights attached to such property is referred to as freehold. An interest in land that is less than ownership, such as a lease, is called a chattel real. The term chattels or chattels personal is used to denote personal property in common law systems, while civil law systems more commonly use the term movable property. Both terms can refer to either tangible goods or intangible rights, with the latter being introduced into Czech law in the new Civil Code. The term chattel derived from the Latin capitale (literally “of the head,” meaning property or capital) at the same time as did the word “cattle,” which used to be a synonym of chattel.

Definice

Movitost je veškerý majetek kromě nemovitostí (tj. všech nepřesunutelných předmětů a práv spojených s pozemky).

Příklad použití ve větě

Prodej movitostí jako vzácných lahví whisky, které se zhodnotily, mohou prodejce vystavit povinnosti platit daň z příjmu z kapitálového majetku.

Poznámka

Anglický termín chattel se nyní nejčastěji používá pro otroky (lidský majetek) – systémy, které právně uznávají otroky jako vlastnictví jejich pánů, se nazývají chattel slavery. Vlastnictví nemovitostí (tj. nemovitých předmětů a práv spojených s takovým majetkem) se nazývá freehold. Účast na pozemku, který není v plném vlastnictví, např. nájem, se nazývá chattel real. Termíny chattels a chattels personal se používají v systémech založených na obecném právu pro označení osobního majetku, zatímco kontinentální právní systémy častěji používají doslova termín movitost. Oba termíny mohou označovat jak hmotné jmění, tak nehmotná práva (v českém právu nově podle Nového občanského zákoníku). Anglický termín chattel pochází z latinského slova capitale („hlava“ ve významu majetku nebo kapitálu), zároveň se slovem cattle (dobytek), které bylo původně synonymem k pojmu chattel.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us