13
March
2018

Churn /

Odliv

Business Term of the Day

Definition

Churn refers to lost or departing customers, subscribers, viewers, employees, and members of various other groups.

Example sentence

ManaZine tried to decrease its churn by switching its subscription to automatic renewal, but this caused an uproar among many customers who had missed the notification message.

Comment

Churn is measured using churn rate, which is a percentage rate of group members who leave in the course of a year, whereas the monetary impact is expressed in revenue churn. Customer churn measurement is most useful in areas with recurring revenues, such as telecommunications, press subscriptions, and software as a service (SaaS). To prevent churn, many companies devote substantial efforts and resources to customer retention, because it is usually less costly and easier to persuade a current customer to stay than to acquire a completely new one (customer acquisition). In order for a group to grow, the number of its new members must be higher than its churn over the same period.

Definice

Odliv označuje ztracené nebo odchozí zákazníky, odběratele, diváky, zaměstnance, a členy různých jiných skupin.

Příklad použití ve větě

Časopis ManaZine se pokusil snížit svůj odliv tím, že změnil předplatné na automatické obnovení, ale to způsobilo protesty mezi řadou zákazníků, kteří minuli oznámení.

Poznámka

Odliv (někdy i v češtině „churn“) se měří pomocí míry odlivu, což je procentní míra členů skupiny, kteří odejdou během jednoho rok, zatímco peněžní dopad se měří pomocí odlivu příjmů. Měření odlivu zákazníků je nejužitečnější pro oblasti s opakovanými příjmy, jako jsou telekomunikace, předplatné tisku, nebo software jako služba. Aby zabránily odlivu, řada společností věnuje značné množství úsilí a zdrojů na udržení zákazníků, protože je obvykle méně nákladné a jednodušší přesvědčit současného zákazníka, aby zůstal, než získat zcela nového (získávání zákazníků). Aby skupina rostla, počet jejích nových členů musí být vyšší než její odliv za stejné období.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us