22
May
2018

Circular economy /

Oběhové hospodářství

Business Term of the Day

Definition

The “circular economy” refers to a system wherein byproducts and waste are channeled back as inputs for other productive processes, thereby diminishing total material and energy requirements.

Example sentence

To minimize its impact on the environment, GreenTree endeavors to implement circular economy principles into its daily activities.

Comment

Circular economy (sometimes termed “regenerative” economy) is an approach devised in response to inefficiencies and pollution resulting from the conventional linear economy. By designing processes so that waste energy and materials are reused, total consumption per unit of production is decreased. Examples of such closed resource loops include recuperative power plants, which utilize heat from waste incinerators, and production of insulation from old construction materials. More complex solutions involve the creation of entire “industrial ecosystems” integrating the material and energy streams of diverse industries and consumption activities.

Definice

„Oběhové hospodářství“ označuje je systém, ve kterém jsou vedlejší produkty a odpad přivedeny zpět coby vstupy dalších produkčních procesů, což snižuje celkové požadavky na materiál a energii.

Příklad použití ve větě

Aby společnost GreenTree minimalizovala dopad své činnosti na životní prostředí, snaží se zavádět principy oběhového hospodářství, do svých každodenních činností.

Poznámka

Oběhové hospodářství (někdy nazývané „regenerativní“ hospodářství) je přístup vytvořený v reakci na neefektivnosti a znečištění konvenčním lineárním hospodářstvím. Navržení procesů tak, aby se odpadová energie a materiály opětovně použily, se sníží celková spotřeba na jednotku produkce. Příklady takovýchto uzavřených smyček surovin zahrnují rekuperační elektrárny, které využívají teplo ze spaloven odpadu, nebo výrobu izolace ze starých stavebních materiálů. Komplexnější řešení zahrnují celé „průmyslové ekosystémy“, které integrují proudy materiálů a energie z více rozličných odvětví a spotřebních činností.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us