3
March
2022

Code of conduct /

Etický kodex

Business Term of the Day

Definition

A code of conduct is a set of rules prescribing behavior for members of an organization.

Example sentence

Although there was insufficient evidence to prove that GoldenBank’s CFO had broken any laws, the remaining members of the board agreed that he had breached the company’s code of conduct and should therefore resign.

Comment

The term code of ethics is also used. Because most jurisdictions do not require organizations to have such codes, they are rarely standardized and may differ in various respects. Such code may be intended only for members in order to govern their behavior or presented to the public in order to improve brand image. It may be merely declaratory or state specific sanctions that will be applied to members who breach the rules therein. It may broadly define basic principles or specify individual actions a member may or may not perform. A code of conduct may also form part of a broader text concerning corporate social responsibility.

Definice

Etický kodex je sada pravidel, které předepisují chování členům organizace.

Příklad použití ve větě

Přestože nebylo dostatek důkazů, které by prokázaly, že finanční ředitel společnosti GoldenBank porušil zákon, zbývající členové rady odsouhlasili, že porušil etický kodex a měl by tedy rezignovat.

Poznámka

Protože většina jurisdikcí od organizací nepožaduje, aby takové kodexy měly, málokdy jsou standardizované a mohou se v různých ohledech lišit. Takový kodex může být zamýšlen pouze pro členy k řízení jejich chování nebo prezentovány veřejnosti k vylepšení image značky. Může být pouze deklaratorní nebo uvádět konkrétní sankce, které postihnou členy, které je poruší. Může široce definovat základní principy nebo konkretizovat jednotlivé činnosti, které člen může nebo nesmí provádět. Etický kodex může také tvořit součást širšího textu o firemní společenské odpovědnosti.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us