30
November
2016

Commoditization /

Komoditizace

Business Term of the Day

Definition

Commoditization is the process of changing the perception of certain goods or services from unique to indistinguishable from the competition.

Example sentence

ACME is trying hard to fight back commoditization as more people view ACMEdrone as “just another drone”.

Comment

This process frequently affects pioneering products and services after competition is introduced to the market. As a result, the original item loses its unique status and starts to get compared and replaced with other similar items. This process, although generally undesirable for the original producers, may be beneficial for the consumers as increased competition can drive prices down. A company may attempt to resist commoditization through building brand awareness and promoting the unique selling propositions of its products and services to distinguish its offer from that of the competition.

Definice

Komoditizace je proces měnícího se vnímání určitého zboží nebo služeb z unikátního na nerozlišitelné od konkurence.

Příklad použití ve větě

Společnost ACME se usilovně snaží bojovat proti komoditizaci, jak stále více lidí vnímá ACMEdrone jako „prostě další dron“.

Poznámka

Tento proces se často vztahuje na průkopnické výrobky a služby poté, co na trh vstoupí konkurence. Ve výsledku původní položka ztratí svůj unikátní status a začne být porovnávána a nahrazována jinými podobnými položkami. Tento proces, ačkoli je obecně nežádoucí pro původního výrobce, může být prospěšný pro spotřebitele, jelikož vyšší konkurence může snižovat cenu. Společnosti se mohou pokoušet vzdorovat komoditizaci budováním povědomí o značce a propagací jedinečných prodejních nabídek svých produktů a služeb, aby svou nabídku odlišily od konkurence.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us