3
February
2023

Conditional sale /

Podmíněný prodej

Business Term of the Day

Definition

A conditional sale is a sales contract (often in real estate) which states that the seller will retain title to the property being sold until all contractual conditions have been met.

Example sentence

As part of the conditional sale, all goods supplied to FunComp shall remain ACME’s property until all of ACME’s claims have been paid off in their entirety.

Comment

Apart from real estate, conditional sale may be applied to other tangible assets (often for purchases in large quantities), such as vehicles, machinery, or even office equipment or tools. A conditional sale contract typically spells out the specifics concerning prepaying a deposit, delivery, installment payments, repossession, warranties and more. The sale may also be conditioned (from the buyer’s side) upon obtaining financing for the purchase or fulfilling certain criteria (for example carrying out a building inspection). Conditional sale may be beneficial to a buyer if he or she (or a business) can negotiate to obtain access to an asset without having to pay the whole purchase price up front. Should the buyer fail to meet all contractual conditions, however, the seller will repossess the property.

Definice

Podmíněný nebo podmínečný prodej je kupní smlouva (nejčastěji v nemovitostech), která uvádí, že prodejce si podrží nárok na prodávaný majetek, dokud nebudou splněny všechny smluvní podmínky.

Příklad použití ve větě

V rámci podmíněného prodeje všechno zboží dodané do FunComp zůstane vlastnictvím společnosti ACME, dokud nebudou všechny její pohledávky zcela splaceny.

Poznámka

Mimo nemovitostí se dá podmíněný prodej využít i u jiných hmotných majetků (často při nákupu ve velkém množství), jako jsou vozy, stroje, nebo i kancelářské vybavení či nástroje. Smlouva podmíněného prodeje obvykle vykládá specifika týkající se zaplacení zálohy, dodání, splátek, odnětí, záruky a podobně. Prodej může být podmíněn (ze strany kupujícího) i zajištěním financování nákupu nebo splněním jistých podmínek (například provedením posudku nemovitosti). Podmíněný prodej může být pro kupce (jednotlivce či firmu) výhodný, pokud vyjedná přístup k majetku, aniž by musel platit celou částku za nákup předem. Pokud však kupce nesplní všechny smluvní podmínky, prodejce majetek kupci odejme.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us