3
September
2020

Conflict of interest /

Střet zájmů

Business Term of the Day

Definition

Conflicts of interest are situations in which people or organizations have obligations or potential benefits that might influence their official or professional actions.

Example sentence

After it came out that the study’s authors had received funding from the drug’s producer, they were widely criticized for not disclosing their conflict of interest.

Comment

An official might have a conflict of interest if one of his or her decisions might lead to profiting personally, such as choosing a contractor owned by a family member for a particular government contract. Similarly, a manager would have a conflict of interest in a vote on a cooperation agreement with another company if the manager is also affiliated with that company. In many cases, people with conflicts of interest are required by law or codes of ethics to not act on the conflict. Judges who have a personal involvement with a particular case, and thus potentially a conflict of interest, are required to sit out the case, or recuse themselves. Lawyers are generally expected not to represent two clients with opposing interests. Even when the person with the conflict of interest does not personally gain from his or her actions, the existence of the conflict may erode trust in their decisions.

Definice

Střet zájmů je situace, kdy osoba nebo organizace má povinnosti nebo případný prospěch, které mohou ovlivnit jejich oficiální nebo profesionální činnost.

Příklad použití ve větě

Poté, co vyšlo najevo, že autoři studie obdrželi financování od výrobce léku, byli široce kritizováni za to, že nezveřejnili svůj střet zájmů.

Poznámka

Oficiální představitel může být ve střetu zájmů, pokud některé z jeho rozhodnutí může vést k osobnímu prospěchu, například výběr dodavatele, kterého vlastní člen jeho rodiny, pro určitou vládní zakázku. Obdobně manažer by byl ve střetu zájmů při hlasování o smlouvě o spolupráci s jinou společností, pokud je tento manažer spojen také s touto společností. V mnoha případech jsou lidé ve střetu zájmů povinni ze zákona nebo z etického kodexu nejednat podle tohoto střetu. Soudci, kteří jsou osobně zapojeni do určitého případu a tedy v potenciálním střetu zájmů, jsou vyloučeni z případu. U právníků se obecně předpokládá, že nebudou zastupovat dva klienty s protichůdnými zájmy. Existence střetu zájmů může narušit důvěru v rozhodnutí osob, a to i pokud daná osoba ve střetu zájmů nemá osobní prospěch ze svých činů.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us