16
October
2019

Consolidated financial statements /

Konsolidovaná účetní závěrka

Business Term of the Day

Definition

In International Financial Reporting Standards 10, consolidated financial statements are defined as “the financial statements of a group in which the assets, liabilities, equity, income, expenses and cash flows of the parent and its subsidiaries are presented as those of a single economic entity.”

Example sentence

We have set aside the cash for buying a controlling stake in ZeroMeat, but we’re still waiting until the company completes its consolidated financial statements in order to confirm the final price.

Comment

Consolidated financial statements are produced to provide a clear image of the financial position of a group as a whole, because this is very difficult or even impossible to determine from the individual financial statements. That is because subsidiary companies within a group typically do transactions among one another, and all do transactions with the parent company. Viewed from the perspective of the whole group, these intercompany transactions would result in double counting of revenues and expenses if corrections were not made for these transactions. Companies within a group normally compile their own, individual, unconsolidated financial statements. The parent company, then, produces a set of consolidated financial statements for the entire group.

Definice

V mezinárodním standardu účetního výkaznictví 10 je konsolidovaná účetní závěrka definovaná jako „účetní závěrka za skupinu, v níž jsou aktiva, závazky, vlastní kapitál, výnosy, náklady a peněžní toky mateřského podniku a jeho dceřiných podniků prezentovány jako aktiva, závazky, vlastní kapitál, výnosy, náklady a peněžní toky jedné ekonomické jednotky.“

Příklad použití ve větě

Vyhradili jsme si hotovost na koupi většinového podílu ve společnosti ZeroMeat, ale ještě čekáme na dokončení konsolidované účetní závěrky společnosti za účelem potvrzení konečné ceny.

Poznámka

Konsolidované účetní závěrky se sestavují, aby poskytly jasný obraz finanční pozice skupiny jako celku, jelikož je velmi obtížné, ne-li nemožné, odvodit jej z jednotlivých účetních závěrek. To proto, že dceřiné společnosti, které jsou součástí jedné skupiny, typicky provádějí transakce mezi sebou a všechny také s mateřskou společností. Viděno z perspektivy celé skupiny, tyto vnitropodnikové transakce by měly za následek dvojité započtení příjmů a výdajů, v případě, že by tyto transakce nebyly předmětem korekcí. Společnosti skupiny obvykle sestavují své vlastní nekonsolidované účetní závěrky. Mateřská společnost poté předloží sadu konsolidovaných účetních závěrek pro celou skupinu.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us