9
March
2017

Consumer sovereignty /

Suverenita spotřebitele

Business Term of the Day

Definition

Consumer sovereignty is the concept that consumers drive production outputs by expressing their preferences through purchases.

Example sentence

Due to the high level of regulation in its market, ACME’s products were not determined by consumer sovereignty.

Comment

In a market economy, consumer sovereignty is expressed in terms of demand, as evidenced by purchases of goods and services. Producers respond to this demand by producing more of such goods and competing with other producers in terms of price. Some economists argue that consumer sovereignty is impeded by government and other regulations and occurs only on a truly free market. Consumers thus take what is offered rather than dictate what is produced. This term can also be used casually, for example to refer to a consumer’s choice not to visit an establishment where he or she was treated poorly.

Definice

Suverenita spotřebitele je koncept, podle kterého spotřebitelé pohánějí výstupy produkce tím, že vyjadřují své preference prostřednictvím nákupů.

Příklad použití ve větě

Vzhledem k vysoké úrovni regulace na daném trhu výrobky společnosti ACME nebyly určeny suverenitou spotřebitele.

Poznámka

V tržní ekonomice je suverenita spotřebitele vyjádřena poptávkou, jak dokládá nákup zboží a služeb. Výrobci na tuto poptávku odpovídají výrobou větších množství takového zboží a konkurováním ostatním výrobcům v ceně. Někteří ekonomové tvrdí, že státní a jiné regulace brání suverenitě spotřebitele, která se vyskytuje pouze na skutečně svobodném trhu. Spotřebitelé tedy berou, co se jim nabízí, místo toho, aby diktovali, co se bude produkovat. Tento termín se používá také neformálně, například pro označení volby spotřebitele nenavštívit zařízení, kde se mu dostalo nevlídného zacházení.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us