19
October
2018

Container ship /

Kontejnerová loď

Business Term of the Day

Definition

A container ship is a type of cargo ship designed to transport large numbers of standardized freight containers.

Example sentence

With completion of the new railway siding, trains can supply the new industrial park straight from container ships unloaded at Hamburg.

Comment

The use of freight containers for transportation of non-bulk cargo offers many benefits. These include more efficient use of space due to stacking and easy and fast loading and unloading, which also enables easy intermodal transport. Alongside bulk carriers and oil tankers, container ships are among the largest vessels in existence, transporting as many as 20,000 containers at a time. The development of containerization allowed for rapid increase in goods transported across the globe, such that now almost 2 billion metric tons is transported annually. Container ships also present several environmental risks and drawbacks, including from containers lost at sea (estimated 2,000–10,000 containers per year), greenhouse gas pollution, noise pollution, and the impacts of scrapping old ships.

Definice

Kontejnerová loď je typ nákladní lodi, která je navržená na přepravu vysokého počtu standardizovaných přepravních kontejnerů.

Příklad použití ve větě

S dokončením nové železniční vlečky je možné nový průmyslový park zásobovat vlaky přímo z kontejnerových lodí vykládaných v Hamburku.

Poznámka

Využití přepravních kontejnerů pro přepravu kusového zboží skýtá řadu výhod. Ty zahrnují například efektivní využití prostoru díky stohování a snadné a rychlé nakládání a vykládání, což také umožňuje snadnou intermodální přepravu. Společně s loděmi na sypký náklad a ropnými tankery patří kontejnerové lodě mezi největší existující plavidla, která zvládnou přepravit až 20 000 kontejnerů. Rozvoj kontejnerizace umožnil rychlý nárůst celosvětově přepravovaného zboží, takže se takto ročně přepraví téměř 2 miliony metrických tun. Kontejnerové lodě také představují několik environmentálních rizik a nevýhod, včetně kontejnerů ztracených na moři (odhadem 2 000–10 000 kontejnerů ročně), znečištění skleníkovými plyny, zvukové znečištění, a dopady ze šrotování starých lodí.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us