23
September
2022

Controlling interest /

Kontrolní podíl

Business Term of the Day

Definition

Controlling interest in a firm exists when a shareholder holds enough voting stock to unilaterally enact changes at the highest level.

Example sentence

The former CEO of Dell Technologies regained his controlling interest by buying the majority of shares in the company.

Comment

Controlling interest is defined at 50% of the voting stock plus one share, but effective control may be exerted with even less than 10% if a large portion of the remaining shares is dispersed among many smaller investors. While any holding of voting shares entitles a shareholder to vote at general meetings and participate in electing leading personnel within the firm, a shareholder with a controlling interest even can overturn decisions of the company’s board members. Indeed, a person with controlling interest oftentimes will become chairperson of the firm’s board of directors. Various classes of shares typically come with various numbers of votes assigned to them. For example, whereas a class A share might come with 1 vote per share, a class B share might carry 5 votes per share. In this example, it would be possible to gain controlling interest over class A shareholders even while holding a smaller number of class B shares. There even are cases where one or more classes of shares have no voting rights assigned to them.

Definice

Kontrolní podíl ve firmě nastává, když akcionář drží dostatek hlasovacích akcií na to, aby jednostranně ustanovil změny na nejvyšší úrovni.

Příklad použití ve větě

Bývalý CEO Dell Technologies získal zpět kontrolní podíl, když koupil většinu podílů této firmy.

Poznámka

Kontrolní podíl se definuje jako 50 % hlasovacích akcií plus jedna akcie, ale platné řízení lze uplatňovat i s méně než 10 %, je-li značný podíl zbývajících akcií rozdělený mezi mnoho menších investorů. Ačkoli držení jakéhokoli hlasovacího práva opravňuje akcionáře k hlasování na valné hromadě a volení vůdčích osob firmy, akcionář s kontrolním podílem má možnost přehlasovat rozhodnutí členů rady společnosti. Osoba s kontrolním podílem se dokonce často stává předsedou či předsedkyní představenstva firmy. Různé druhy akcií na sebe obvykle vážou různý počet hlasů. Například akcie typu A na sebe může vázat jeden hlas, kdežto na jednu akcii typu B připadá třeba pět hlasů. V tomto příkladu by bylo možné získat kontrolní podíl nad podílníkem s akciemi typu A i s nižším počtem akcií typu B. Nastávají i případy, v nichž na jeden či více typů akcií nepřipadají žádné hlasy.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us