28
May
2020

Cornering the market /

Vytvoření dominantního postavení

Business Term of the Day

Definition

Cornering the market involves controlling enough of a certain good or asset to be able to influence its price

Example sentence

After it basically cornered the market on operating systems, Microsoft was subject to extra legal scrutiny. It had to pay several fines and change its practices.

Comment

When the cornering involves commodities, at its most basic it comprises attempts to purchase large amounts of the commodity and hoard it so as to hold the majority of the available supply. If the entire supply is controlled, it is termed a monopoly and is illegal under antitrust laws, which in certain jurisdictions also forbid even holding a dominant position. When the cornering involves securities, it is subject to securities regulations and the cornerer often has to register with a regulatory agency. When the cornering covers a particular industry, it encompasses gaining a large enough market share to be able to set prices and not fear the loss of sales. In addition to governmental regulation, such efforts can also naturally be opposed by a healthy market.

Definice

K vytvoření dominantního postavení (i v češtině nazývaného cornering) dojde v případě, že účastník trhu ovládá dostatečné množství určitého zboží nebo aktiva, aby byl schopen ovlivňovat jejich cenu.

Příklad použití ve větě

Poté, co si vytvořil v podstatě dominantní postavení na trhu s operačními systémy, byl Microsoft podroben zvláštnímu právnímu dohledu. Musel zaplatit několik pokut a změnit své praktiky.

Poznámka

V případě, že vytváření dominantního postavení zahrnuje komodity, v nejzákladnější formě zahrnuje pokusy zakoupit velké množství dané komodity a nahromadit ji, aby účastník trhu držel většinu dostupné zásoby. Pokud má pod kontrolou celou zásobu, jde o monopol, který je ilegální podle antimonopolních zákonů, které v určitých jurisdikcích zakazují i držení dominantní pozice. V případě, že vytváření dominantního postavení zahrnuje cenné papíry, podléhá předpisům o cenných papírech a účastník trhu, který chce dominantní postavení vytvořit, se často musí registrovat u regulatorní agentury. Když cornering pokrývá určité odvětví, zahrnuje získání dostatečně velkého tržního podílu, aby bylo možné nastavit cenu bez obav ze ztráty tržeb. Kromě státní regulace může takovým pokusům přirozeně bránit zdravý trh.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us