22
August
2022

Cost accounting /

Nákladové účetnictví

Business Term of the Day

Definition

Cost accounting is a method of accounting which aims to track and calculate a company’s production costs by determining the input costs connected to each step of production, as well as the company’s fixed costs.

Example sentence

For the purpose of calculating the cost of efficiently providing services, national regulatory authorities may use cost accounting methods independent of those applied within the supplying organization.

Comment

Cost accounting differs from financial accounting in that it considers money as the economic factor of production, while the former considers money as the measure of economic performance. Data from cost accounting is used both to calculate the selling price of a product and to determine possible savings. Cost accounting is an internal process aiming to provide insight to the company management, help it to make competent decisions, and possibly to increase profitability. A refinement of cost accounting is activity-based costing.

Definice

Nákladové účetnictví je účetní metoda, která slouží ke sledování a výpočtu výrobních nákladů společnosti určením vložených nákladů spojených s každým krokem výroby a také fixních nákladů společnosti.

Příklad použití ve větě

Pro účely výpočtu nákladů efektivního zajištění služeb mohou národní regulační orgány použít metody nákladového účetnictví nezávislé na těch, které používá příslušná dodavatelská organizace.

Poznámka

Nákladové účetnictví se liší od finančního účetnictví v tom, že považuje peníze za ekonomický faktor výroby, zatímco finanční účetnictví považuje peníze za měřítko ekonomického výkonu. Údaje z nákladového účetnictví se používají jak pro výpočet prodejní ceny výrobku, tak pro určení možných úspor. Nákladové účetnictví je interní proces, jehož cílem je poskytnout vedení společnosti přehled, pomoci mu činit kvalifikovaná rozhodnutí a pokud možno zvyšovat příjmy. Jeho zdokonalenou verzí je kalkulace nákladů podle dílčích aktivit.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us