7
December
2017

Cost of capital /

Kapitálové náklady

Business Term of the Day

Definition

Cost of capital is the minimum return creditors and investors expect on the capital they provide.

Example sentence

Although ABC shares seem to be very popular, we at GoldFund decided not to invest in the company because it was not earning back its cost of capital.

Comment

Companies typically want to earn a higher return on investment than is their cost of capital in order to satisfy creditors and investors and thus avoid defaulting on obligations while pushing up the share price. A company’s cost of capital is determined by its capital structure. Most companies combine several forms of capital, and therefore the cost of capital is typically determined by the weighted average cost of capital (WACC), which combines cost of debt (representing bonds and bank loans) and cost of equity (representing ownership shares and based on investors’ reasonable expectations). Cost of capital should not be confused with capital expenditures (CAPEX), which refers to funds spent on acquiring and maintaining the company’s fixed assets.

Definice

Kapitálové náklady představují minimální návratnost, kterou věřitelé a investoři očekávají za poskytnutý kapitál.

Příklad použití ve větě

Ačkoli akcie společnosti ABC se zdají být velmi populární, my ve společnosti GoldFund jsme se rozhodli do nich neinvestovat, protože ani nepokrývají kapitálové náklady.

Poznámka

Také označované jako náklady kapitálu. Společnosti typicky chtějí mít vyšší návratnost investice než kapitálové náklady, aby uspokojily své věřitele a investory a tím se vyhnuly nesplácení svých závazků a zároveň zvýšily cenu svých akcií. Kapitálové náklady společnosti jsou určeny její kapitálovou strukturou. Většina společností kombinuje několik forem kapitálu, takže jejich kapitálové náklady jsou stanoveny pomocí vážených průměrných kapitálových nákladů (WACC), které kombinují náklady na dluh (představující dluhopisy a bankovní půjčky) a náklady vlastního kapitálu (představující vlastnické podíly a založené na očekávání investorů). Nezaměňovat s kapitálovými výdaji, které označují prostředky vynaložené na akvizice a údržbu hmotných aktiv společnosti.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us