11
May
2021

Cost-plus pricing /

Nákladově orientovaná tvorba cen

Business Term of the Day

Definition

Cost-plus pricing is a method to determine the price of a product or service based on its cost to the business.

Example sentence

As our ACME beans don’t have a lot that distinguishes them from other brands and we’re planning on selling in bulk, I think we should use cost-plus pricing.

Comment

The costs included in the calculation generally include both variable costs (e.g., the cost of materials, which changes based on volume) and fixed costs (e.g., overhead). To determine the final price, the company then adds a certain markup to the total cost (usually a percentage of cost) as a profit margin. The method may be insufficient in highly competitive markets, because pricing in such markets needs to take into account competition. The method is common in government contracts (cost-plus or cost-reimbursement contracts). This pricing strategy is most commonly contrasted with value-based pricing, which involves setting a price based on the value to the consumer rather than on cost.

Definice

Nákladově orientovaná tvorba cen je metoda stanovení ceny produktu nebo služby na základě souvisejících nákladů podniku.

Příklad použití ve větě

Jelikož naše fazole ACME se příliš neodlišují od ostatních značek a jelikož plánujeme prodávat velké objemy, myslím, že bychom měli použít nákladově orientovanou tvorbu cen.

Poznámka

Náklady zahrnuté do výpočtu obecně zahrnují jak variabilní náklady (např. cenu surovin, která se mění podle objemu) a fixní náklady (např. režijní náklady). Společnost pak pro stanovení konečné ceny přidá k celkovým nákladům určitou přirážku (obvykle jako procento těchto nákladů) jako ziskovou marži. Tato metoda může být na vysoce konkurenčních trzích nedostatečná, jelikož na takových trzích musí cenotvorba vzít v potaz konkurenci. Je však obvyklá u veřejných zakázek (cost plus kontrakty nebo smlouvy). Tato cenová strategie se nejčastěji staví do kontrastu s hodnotově orientovanou tvorbou cen, která zahrnuje nastavení ceny na základě hodnoty pro spotřebitele namísto nákladů.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us