16
February
2022

Credit card receivables /

Pohledávky z kreditních karet

Business Term of the Day

Definition

Credit card receivables are the liabilities that cardholders owe to a bank issuing the respective credit cards.

Example sentence

BadeBank reduced its risk exposure by selling off its credit card receivables to be bundled as asset-backed securities.

Comment

From the bank’s perspective, credit card receivables are assets. Because credit card loans do not have a fixed maturity, credit card receivables also do not have a defined maturity, only an estimated average. These assets may be bundled or sold to other entities who bundle them into asset-backed securities (ABS). Credit card receivables constitute a relatively illiquid asset and must go through the process of securitization before they can be traded, usually through a special-purpose entity (SPE). The credit risk is thereby separated from the card issuer and transferred to investors. Such practice is also common for mortgages (the most common type of asset-backed security), student loans, car loans or other accounts receivable.

Definice

Pohledávky z kreditních karet jsou pohledávky, které držitelé karty dluží bance, která vydala jejich kreditní karty.

Příklad použití ve větě

BadeBank snížila svou expozici riziku odprodejem svých pohledávek z kreditních karet a jejich sdružením do cenných papírů krytých aktivy.

Poznámka

Z pohledu banky jsou pohledávky z kreditních karet aktivy. Protože půjčky z kreditních karet nemají pevnou splatnost, pohledávky z kreditních karet také nemají stanovenou splatnost, jen odhadovaný průměr. Tato aktiva mohou být sdružena nebo prodána jiným osobám, které je sdruží do cenných papírů krytých aktivy. Pohledávky z kreditních karet tvoří relativně nelikvidní aktiva a než mohou být obchodovány, musí projít procesem sekuritizace, nejčastěji prostřednictvím jednotky pro speciální účel. Tím se riziko těchto aktiv oddělí od vydavatele karty a přenese se na investory. Tato praxe je také běžná pro hypotéky (což je nejběžnější typ cenných papírů krytých aktivy), studentské půjčky, půjčky na automobily a další pohledávky.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us