19
November
2020

Customer reach /

Customer reach

Business Term of the Day

Definition

Customer reach is the number of customers that may potentially be reached using any specific  marketing campaign and/or communication channel to promote a brand, business, or product.

Example sentence

We found out that our last campaign’s customer reach was so low because we chose the wrong marketing channel and that radio advertising just doesn’t work for our product.

Comment

If a marketing campaign is to succeed and achieve high customer reach, a company needs to know first who is its target audience. Then, depending on the target audience, the right marketing channel (or channels) must be chosen. Terms related to customer reach include “daily reach,” “weekly reach,” and “net reach.” Weekly or daily reach is typically used when talking about television or radio advertising, and it tells us what proportion of the target audience was listening (or watching) and for how long during the day or week. Net reach of 65% means that 65% of the target audience was exposed to the given advertisement (e.g., watched a TV spot, opened an advertising newsletter, interacted with a Facebook post). Expanding customer reach – and hence sales – is always based on knowing who the customers are and to which channels they are exposed.

Definice

Customer reach je termín označující počet zákazníků, kteří mohou být potenciálně vystaveni jakékoliv konkrétní marketingové kampaní a/nebo komunikačnímu kanálu, které propagují nějakou značku, firmu nebo produkt.

Příklad použití ve větě

Zjistili jsme, že customer reach naší poslední kampaně byl tak nízký proto, že jsme zvolili nesprávný marketingový kanál a že reklama v rádiu pro náš produkt zkrátka není vhodná.

Poznámka

Pokud má marketingová kampaň uspět a dosáhnout takzvaně vysokého zásahu, je nutné nejdříve vědět, kdo je cílovou skupinou kampaně. V závislosti na cílové skupině se pak musí vybrat ten správný marketingový kanál (nebo kanály). Mezi termíny, které se pojí s termínem customer reach, patří například „weekly reach“ (týdení zásah) nebo „daily reach“ (denní zásah) nebo „net reach“ (čistý zásah). Spojení týdenní nebo denní zásah se používají zejména v souvislosti s reklamou v televizi nebo rádiu a říkají nám, jaký podíl cílového publika a po jakou dobu poslouchal rádio nebo se díval na televizi běhen daného dne nebo týdne. Čistý zásah 65 % znamená, že 65 % cílového publika bylo dané reklamě vystaveno (např. vidělo TV spot, otevřelo reklamní newsletter, interagovalo s postem na Facebooku apod.). Zvýšení customer reach a potažmo tržeb je vždy založeno na tom, že vím, kdo jsou moji zákazníci a kterým marketingovým kanálům jsou vystaveni.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us