22
August
2018

Cyclical goods /

Cyklické zboží

Business Term of the Day

Definition

Cyclical goods are products the demand for and prices of which are subject to fluctuations in the business cycle.

Example sentence

The Minister of Finance recommended investments into new industries to protect the country from overreliance on production and export of cyclical goods.

Comment

Goods of many types are cyclical. Examples include final goods, like cars and entertainment products, but also such basic materials as the industrial inputs produced by the forestry, mining and chemicals segments. Demand and prices for these goods tend to increase during expansion of the business cycle and decrease during an economic downturn. Stocks of companies producing primarily cyclical goods are termed cyclical stocks. In contrast, goods for which demand and prices do not follow the economic cycle are termed non-cyclical goods. These include, for example, staple foods and luxury goods.

Definice

Cyklické zboží jsou produkty, jejichž cena a poptávka podléhají fluktuacím hospodářského cyklu.

Příklad použití ve větě

Ministr financí doporučil investice do nových odvětví, aby ochránil zemi před přílišnou závislostí na produkci a vývozu cyklického zboží.

Poznámka

Zboží mnoha typů je cyklické, například hotové zboží jako automobily a zábavní výrobky, ale také základní suroviny coby průmyslové vstupy produkované v lesnictví, hornictví a chemickém segmentu. Poptávka po tomto zboží a jeho ceny rostou během fáze expanze hospodářského cyklu a klesají během ekonomického poklesu. Akcie společností, které produkují primárně cyklické zboží, se nazývají cyklické akcie. Naopak zboží, jehož cena a poptávka nesledují ekonomický cyklus, se nazývá necyklické zboží. To zahrnuje například základní potraviny a luxusní zboží.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us