24
September
2020

Data mining /

Vytěžování dat

Business Term of the Day

Definition

Data mining is the process of analyzing large data sets to identify and then summarize previously unknown relationships and patterns.

Example sentence

ACME’s business intelligence software provided both data warehousing and data mining capabilities, enabling users to store, understand, and leverage their valuable data.

Comment

Some have argued that the term is misnamed as it does not deal with the direct extraction of data from a particular source but rather the analysis of already acquired data (often grouped under the term big data). Data mining might be said to have two main objectives: description and prediction. Businesses targeting a specific demographic will gather information and use it to describe that demographic based on the data provided. Such a process occurs nearly everywhere on the internet through such means as certain cookies. The benefits of data mining are further realized later during the prediction phase, where a company might anticipate why the target demographic behaves in a certain way on, say, a given day. The idea is to summarize the data into valuable and actionable information.

Definice

Vytěžování dat je proces analýzy velkých souborů dat pro nalezení a následné shrnutí dříve neznámých vztahů a vzorců.

Příklad použití ve větě

Software společnosti ACME pro poskytování obchodních informací nabízí schopnosti datových skladů a vytěžování dat, což umožnuje uživatelům ukládat, pochopit a zužitkovat svá cenná data.

Poznámka

I v češtině se používá termín data mining. Někteří lidé tvrdí, že je tento termín nesprávně používán, protože nejde o přímé získávání dat z určitého zdroje, ale spíše o analýzu již získaných dat (často zahrnuto do termínu velká data). Lze říci, že vytěžování dat má dva hlavní cíle: popis a predikci. Podniky, které cílí na určitou demografickou skupinu, mohou sbírat informace a používat je pro popis této skupiny na základě poskytnutých dat. K tomuto procesu dochází téměř všude na internetu prostřednictvím například určitých cookies. Výhody vytěžování dat se dále realizují ve fázi predikce, kde společnost může předpokládat, proč se daná demografická skupina chová určitým způsobem například v určitý den. Myšlenkou je shrnout data do cenných informací, na základě kterých je možné jednat. Rostoucí využití a možnosti vytěžování dat vedly k obavám ohledně soukromí a množství sdílených informací.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us