8
June
2020

Demand shock /

Poptávkový šok

Business Term of the Day

Definition

A demand shock is an unexpected and dramatic increase or decrease in aggregate demand for goods and service.

Example sentence

The government’s targeted stabilization policy should prevent further demand shocks caused by the spread of covid 19.

Comment

A positive demand shock increases aggregate demand, while a negative shock decreases aggregate demand. Demand shocks may have various causes, such as natural disasters or government stimulus measures (changes in tax rates, money supply, government spending). Such shocks of course impact prices until such time as the supply side of the equation is able to adjust. A positive shock will increase prices, until supply also increases, while a negative shock will reduce prices, potentially even resulting in bankruptcy for some producers. A demand shock can sometimes affect only a particular sector, such as the energy sector. Along with supply shocks, such phenomena are generally termed economic shocks.

Definice

Poptávkový šok je neočekávaný dramatický vzrůst nebo pokles agregátní poptávky po zboží a službách.

Příklad použití ve větě

Cílená stabilizační politika vlády by měla předejít dalším poptávkovým šokům zapříčiněným šířením viru covid-19.

Poznámka

Pozitivní poptávkový šok zvyšuje agregátní poptávku, zatímco negativní ji snižuje. Poptávkové šoky mohou mít různé příčiny, například přírodní katastrofy nebo stimulační opatření vlád (změny v daňových sazbách, peněžní zásobě nebo vládních výdajích). Tyto šoky ovlivňují ceny do té doby, než se nabídková strana rovnice dokáže přizpůsobit. Pozitivní šok zvýší ceny do té doby, než se nabídka zvýší, zatímco negativní šok ceny sníží a může některé producenty přivést dokonce k bankrotu. Poptávkový šok se někdy týká jen určitého sektoru, např. energetiky. Společně s nabídkovým šokem jsou tyto fenomény souhrnně označovány jako ekonomické šoky.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us