24
May
2019

Digital roadmap /

Digitální plán

Business Term of the Day

Definition

A digital roadmap outlines an organization’s digital strategic objectives and plan for implementing digital initiatives.

Example sentence

Recognizing its lack of internal experts, BizLiz decided to hire a consultant to help prepare a digital roadmap for the company.

Comment

A digital roadmap is essentially a digital-age version of old-fashioned strategic planning coupled to project management. The differences are that a digital roadmap must be more flexible to account for the very rapid pace of change in the digital age; it assumes that interactions with customers, suppliers and other business participants will occur in digital space and time; it tends to be more process oriented; and it involves working with technologies, tools and deliverables that are new and themselves constantly changing. The process of creating a digital roadmap begins with brainstorming and analysis to identify strategic business objectives. At a high level, deliverables are determined and defined that will enable the organization to achieve the defined objectives. Achieving the deliverables is then managed in a fairly standard project management process that involves breaking 100% of the work necessary for achieving the deliverables into time-scheduled partial outcomes.

Definice

Digitální plán představuje digitální strategické cíle organizace a plánování pro implementaci digitálních iniciativ.

Příklad použití ve větě

Společnost BizLiz uznala nedostatek interních expertů a rozhodla se najmout konzultanta, který by jí pomohl připravit digitální plán společnosti.

Poznámka

Digitální plán je v zásadě verze staromódního strategického plánování spojeného s projektovým řízením v době digitální. Rozdíly spočívají v tom, že digitální plán musí být flexibilnější, aby odrážel velmi rychlé tempo změny v době digitální; předpokládá, že interakce se zákazníky, dodavateli a dalšími stranami, které se podílejí na businessu, se budou odehrávat v digitálním prostoru a čase; obvykle je více orientovaná na procesy; a zahrnuje práci s technologiemi, nástroji a výstupy, které jsou nové a samy se neustále mění. Proces vytváření digitálního plánu začíná brainstormingem a analýzou pro identifikaci strategických podnikových cílů. Na vysoké úrovni jsou stanoveny a definovány výstupy, které umožní organizaci dosáhnout definovaných cílů. Plnění výstupů se následně řídí vcelku standardním procesem projektového řízení, který zahrnuje rozdělení 100% práce potřebné pro uskutečnění výstupů do časově naplánovaných částečných výsledků.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us