5
September
2016

Direct-to-consumer (DTC) advertising /

Reklama zaměřená na spotřebitele (DTC)

Business Term of the Day

Definition

DTC advertising comprises all ads for prescription drugs and medical devices aimed at consumers rather than health care professionals.

Example sentence

In its call for a ban on DTC advertising, the American Medical Association claimed that such ads were increasing demand for expensive drugs and thus driving up health care costs for everyone.

Comment

DTC advertising is legal only in two countries: New Zealand and the United States. Other countries may allow direct advertising of over-the-counter drugs but not prescription drugs. The three basic kinds of DTC advertising are: product claim ads, which make specific claims about a specific drug and thus have to include a fair balance of benefits and risks, and reminder ads and help-seeking ads, which do not have to include information about risks as they do not mention benefits. DTC ads may be delivered through a variety of channels, such as magazines, TV, and the internet.

Definice

Reklama zaměřená na spotřebitele zahrnuje všechny reklamy na předpisové léky a zdravotnické prostředky, které míří na spotřebitele a ne na zdravotnické odborníky.

Příklad použití ve větě

Ve své výzvě k zákazu DTC reklamy Americká lékařská asociace tvrdila, že tyto reklamy zvyšují poptávku po drahých lécích a tím zvyšují cenu zdravotní péče pro všechny.

Poznámka

DTC reklama (zkratka se používá i v češtině) je legální jen ve dvou zemích: na Novém Zélandu a ve Spojených státech. Ostatní země mohou dovolovat přímou reklamu volně prodejných léků, ale ne léků na předpis. Tři základní druhy DTC reklamy jsou: reklamy s tvrzeními o produktech, které předkládají konkrétní tvrzení o konkrétním léku a proto musí zahrnovat spravedlivou rovnováhu výhod a rizik, připomínkové reklamy a „help-seeking ads“ (nemá český ekvivalent), které neobsahují informace o rizicích, jelikož nezmiňují výhody. DTC reklamu je možné šířit prostřednictvím řady kanálů, například časopisů, televize a internetu.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us