15
November
2023

Disease-free survival /

Přežití bez nemoci

Business Term of the Day

Definition

Disease-free survival refers to the period during which a patient lives without any signs or symptoms of a disease for which he or she was treated.

Example sentence

In the groundbreaking clinical trials conducted by MediLife, its revolutionary therapy showcased remarkable disease-free survival rates among participants battling a resilient form of lymphoma.

Comment

Disease-free survival is like the victory lap in a race against illness. It goes beyond just treating symptoms, ensuring an extended period free from the grasp of the disease. In pharmaceuticals and health care, it stands as the gold standard — companies strive for groundbreaking innovations, aiming not only to treat an illness but to extend this disease-free interlude. Certain cancers, like ovarian cancer, glioblastoma multiforme (a type of brain cancer), and pancreatic cancer, pose particular challenges for achieving prolonged disease-free survival. These malignancies are notorious for their aggressive nature, high recurrence rates, and limited treatment options. Business success in the pharmaceutical industry hinges on the development and success of drugs, often evaluated based upon their abilities to enhance disease-free survival. Achieving prolonged disease-free survival can boost market share, enhance reputation, and, in some cases, lead to premium pricing for breakthrough medications. Investors and funding organizations are inclined to allocate resources to companies and research endeavors showing promising results as measured in terms of disease-free survival. Positive outcomes in clinical trials and real-world applications attract funding for further research, driving innovation and advancements in medical science. In essence, disease-free survival not only shapes the competitive landscape of health care but also influences investment decisions, insurance policies, and the overall narrative of patient care.

Definice

Přežití bez nemoci označuje dobu, po kterou pacient žije bez jakýchkoli příznaků nemoci, pro kterou byl léčen.

Příklad použití ve větě

V převratných klinických studiích provedených společností MediLife prokázala její revoluční terapie pozoruhodnou míru přežití bez nemoci u účastníků bojujících s odolnou formou lymfomu.

Poznámka

Přežití bez nemoci je jako vítězné kolečko v závodě s nemocí. Přesahuje pouhou léčbu příznaků a zajišťuje delší období bez sevření nemocí. Ve farmaceutickém průmyslu a zdravotnictví představuje zlatý standard – společnosti usilují o převratné inovace, jejichž cílem je nejen léčit nemoc, ale také prodloužit toto období bez nemoci. U některých druhů rakoviny, jako je rakovina vaječníků, multiformní glioblastom (druh rakoviny mozku) a rakovina slinivky břišní, je dosažení delšího přežití bez nemoci výzvou. Tyto zhoubné nádory jsou známé svou agresivní povahou, vysokou mírou recidivy a omezenými možnostmi léčby. Obchodní úspěch ve farmaceutickém průmyslu závisí na vývoji a úspěchu léků, které jsou často hodnoceny na základě jejich schopnosti prodloužit přežití bez onemocnění. Dosažení delšího přežití bez známek onemocnění může zvýšit podíl na trhu, reputaci a v některých případech vést k prémiovým cenám průlomových léků. Investoři a financující organizace mají tendenci přidělovat prostředky společnostem a výzkumným projektům, které vykazují slibné výsledky v oblasti přežití bez nemoci. Pozitivní výsledky v klinických studiích a reálných případech přitahují finanční prostředky na další výzkum, což podporuje inovace a pokrok v lékařství. Přežití bez známek onemocnění v podstatě utváří nejen konkurenční prostředí ve zdravotnictví, ale ovlivňuje také investiční rozhodnutí, pojistnou politiku a celkový příběh péče o pacienty.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us