27
October
2021

Diversity management /

Řízení diverzity

Business Term of the Day

Definition

Diversity management is the deliberate effort of an organization’s leadership to build an inclusive working environment welcoming people of all different characteristics and talents and offering them equal opportunities.

Example sentence

It seems to me that many corporate leaders pay lip service to diversity management because it is popular these days to do so but in reality do not care about it at all.

Comment

Diversity management has a lot to do with ethics, respect for each person, nondiscrimination, and an equal approach to everybody. Apart from that, however, some studies suggest that companies with diverse teams (i.e., teams which include men, women, young and older people, people from different countries, or different ethnic or religious groups) also generate higher revenues. In practice, diversity management includes, among other things, assessing whether diversity of hired employees mirrors more or less the diversity of the population, ensuring that people in equal positions get equally paid and have equal opportunities to be promoted, and also making sure that no harassment is tolerated at the workplace.

Definice

Řízení diversity nebo také diversity management je cílevědomá snaha vedení organizace vybudovat inkluzivní pracovní prostředí, které podporuje lidi rozličných charakteristik a talentů a nabízí jim rovné příležitosti.

Příklad použití ve větě

Zdá se mi, že mnoho manažerů firem o řízení diverzity mluví, protože je to teď oblíbené, ale ve skutečnosti se mu vůbec nevěnují.

Poznámka

Řízení diverzity má mnoho společného s etikou, respektem ke každému člověku, nediskriminací a rovným přístupem ke všem. Kromě toho však některé studie naznačují, že firmy s různorodými týmy (tj. týmy, ve kterých jsou muži, ženy, mladí i starší, lidé z různých zemí nebo různých etnických a náboženských skupin), generují také vyšší příjmy. V praxi do řízení diverzity spadá mimo jiné posouzení, zda diverzita přijímaných zaměstnanců více či méně odráží diverzitu populace, zajištění toho, aby lidé na stejných pozicích dostávali stejný plat, aby měli stejné příležitosti k povýšení, nebo aby na pracovišti nebylo tolerováno jakékoli obtěžování.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us