21
March
2019

Dividend aristocrat /

Dividendový aristokrat

Business Term of the Day

Definition

A dividend aristocrat is a company that increases its stock’s dividend every year and has already done so for many years.

Example sentence

The advisor tried to dissuade me from my idea to put together a portfolio of dividend aristocrats and instead recommended that I focus first on a growth investment strategy.

Comment

Dividend aristocrats are much favored by many dividend investors. Ideally, a dividend aristocrat will increase its dividend by more than the inflation rate in any given year. When the investor reinvests the dividend, this can create a consistently growing portfolio. Alternatively, when the portfolio is sufficiently large, it may generate a sufficient (and constantly growing) passive income for the investor. S&P 500 Dividend Aristocrats is an index which lists many notable such companies. Dividend aristocrats are rather rare, because most companies prefer to reinvest most of their profits into their own growth, which also should increase shareholders’ wealth.

Definice

Dividendový aristokrat je společnost, která každý rok zvyšuje dividendu ze svých akcií a dělá to už řadu let.

Příklad použití ve větě

Poradce se mě snažil odradit od mého nápadu na portfolio složené z dividendových aristokratů, a místo toho mi doporučil, abych se nejprve zaměřil na strategii rostoucích investic.

Poznámka

Dividendoví aristokrati jsou vyhledáváni mnoha dividendovými investory. V ideálním případě dividendový aristokrat bude zvyšovat svou dividendu o více než míru inflace v daném roce. Když investor reinvestuje dividendu, může to vytvářet konzistentně rostoucí portfolio. Případně, pokud je portfolio dostatečně velké, může investorovi vytvářet dostatečný (a trvale rostoucí) pasivní příjem. S&P 500 Dividend Aristocrats je index, který obsahuje řadu takovýchto významných společností. Dividendoví aristokrati jsou relativně vzácní, protože většina společností dává přednost reinvestování většiny svého zisku do vlastního růstu, což by také mělo zvyšovat jmění akcionářů.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us