5
October
2022

Doughnut economics /

Ekonomie koblihy

Business Term of the Day

Definition

Doughnut economics is an economic mindset looking to achieve sustainable development by meeting basic human needs while remaining within planetary boundaries.

Example sentence

Following the first wave of COVID-19, Amsterdam’s city government decided to adopt the concept of doughnut economics and invited its author, Kate Raworth, to participate in the new economics planning.

Comment

The concept of doughnut economics was introduced in Kate Raworth’s eponymously titled book published in 2017, and since that time it has gained in popularity. The visual framework and representation of this concept is circularly shaped with a hole in the middle, hence the doughnut. Within the central hole of the doughnut economics are human needs (such as for housing, water, food, energy, education, and social equality), which are termed social foundations, not all of which are met for all people on Earth today. The solid part of the doughnut represents the space within which humanity can safely and justly live and consume in a regenerative economy without causing and encountering planetary boundaries or ecological problems (such as air pollution, climate change, biodiversity loss, and land conversion). The outer periphery of the doughnut is the so-called environmental ceiling, beyond which we cannot exist safely and justly. Principles of doughnut economics include to align the needs of all people with the means of the planet; to ensure that finance serves work rather than drives it; to nurture human diversity and collaboration; to learn, adapt and evolve; to share value and work through open design; to reuse; to not seek growth as an end in itself; and to make use of peer-to-peer inspiration. While many people applaud Raworth's fresh thinking and more cities have joined in to put the doughnut economy into action, the concept has also been criticized for not taking into account real-world economics or accepting a need for GDP growth, as well as for being (perhaps naïvely) utopian.

Definice

Ekonomie koblihy je ekonomické smýšlení zaměřené na snahu dosáhnout udržitelného rozvoje uspokojováním základních lidských potřeb v rámci možností planety.

Příklad použití ve větě

Po první vlně Covidu-19 se městská rada Amsterdamu rozhodla přijmout koncept ekonomie koblihy a pozvala jeho autorku Kate Raworth, aby se podílela na nových ekonomických plánech.

Poznámka

Kate Raworth představila koncept ekonomie koblihy ve své stejnojmenné knize publikované v roce 2017 (v češtině vydáno 2020), a od té doby myšlenka nabírá na popularitě. Vizuální rámec a zpracování konceptu má tvar kruhu s otvorem uprostřed, proto kobliha. Ve vnitřním otvoru ekonomie koblihy se nacházejí lidské potřeby (jako bydlení, voda, strava, energie, vzdělání a společenská rovnost) označované jako základ společnosti, z nichž ne všechny jsou dnes naplňovány pro každého člověka na Zemi. Pevná část koblihy představuje prostor, v němž lidstvo může bezpečně a spravedlivě žít a být spotřebiteli v rámci obnovné ekonomiky, aniž by překračovalo možnosti planety a způsobovalo ekologické problémy (jako je znečištění vzduchu, klimatická změna, ztráta biodiverzity a přeměna půdy). Na vnějším okraji koblihy se nachází takzvaný environmentální strop, za nímž už bezpečná a spravedlivá existence není možná. Zásady ekonomie koblihy zahrnují vyrovnání lidských potřeb s možnostmi planety; zajištění, aby finance podporovaly práci, a ne ji řídily; péči o rozličnost a spolupráci lidí; učení se, přizpůsobování se a vývoj; sdílení hodnot a práci s návrhy otevřenými všem; znovuvyužívání; necílení na růst jen pro růst a využívání inspirace modelem peer-to-peer. Zatímco mnoho lidí nadšeně vítá autorčin nový přístup a více měst začíná uplatňovat ekonomii koblihy v praxi, tento koncept je rovněž kritizovaný za opomíjení skutečné ekonomiky či potřeby růstu HDP i za to, že je (možná naivně) utopistický.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us