27
August
2019

Downturn /

Útlum

Business Term of the Day

Definition

A downturn is a decline in economic growth as measured by change in gross domestic product or some other measure of economic output.

Example sentence

After a full decade of economic growth, the world’s political and business leaders, workers, and consumers are now bracing for a downturn.

Comment

A downturn occurs in the declining part of the business cycle. It is more serious than a mere growth correction, but less serious than a depression. Although downturn is a more informal term, it is more or less a synonym for recession or economic contraction. Technically, a decline in economic growth should continue for at least two calendar quarters to be officially recognized as a recession, but people may feel a downturn before it ever is (or perhaps is not) retrospectively recognized to be a recession. An economic downturn impacts such macroeconomic factors as production, employment rate, incomes, and inflation.

Definice

Útlum je pokles ekonomického růstu měřeného změnou hrubého domácího produktu nebo jinou měrou ekonomického výkonu.

Příklad použití ve větě

Po celé dekádě ekonomického růstu se vedoucí osobnosti v politice i businessu, pracující i spotřebitelé připravují na útlum.

Poznámka

K útlumu dochází během klesající části hospodářského cyklu. Je vážnější než pouhá korekce růstu, ale méně vážná než deprese. Ačkoli útlum je spíše neformální termín, je to více méně synonymum pro recesi a ekonomický pokles. Technicky vzato by měl pokles ekonomiky trvat alespoň dvě kalendářní čtvrtletí, aby mohl být oficiálně klasifikován jako útlum, ale lidé mohou útlum pocítit ještě dříve, než je retrospektivně uznán jako recese (nebo i aniž by vůbec byl takto uznán). Ekonomický útlum má dopad na takové makroekonomické faktory jako jsou výroba, míra zaměstnanosti, příjmy a inflace.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us