3
November
2022

EBITDA /

EBITDA

Business Term of the Day

Definition

EBITDA stands for Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization and is a commonly used metric for assessing a company’s performance.

Example sentence

Although Macaw’s great EBITDA attracted several investors, most investors did not value the company so highly after looking at its bottom-line profits.

Comment

EBITDA is not officially recognized in generally accepted accounting practices. It arose as a measure of a company’s ability to service certain types of debt, but it increasingly has been used to gauge a company’s broader performance and as a metric for equity valuation purposes. In this broader usage, however, EBITDA may present a highly misleading view of the company’s health and value. That is because interest, taxes, depreciation, and amortization seriously impact upon companies’ profitability.

Definice

EBITDA je anglická zkratka, která znamená zisk před započtením úroků, daní a odpisů a je to běžně používaná metrika pro hodnocení výkonnosti společnosti.

Příklad použití ve větě

Ačkoli skvělé EBITDA společnosti Macaw několik investorů přilákalo, většina investorů neocenila společnost tak vysoko, poté co posoudili zisky z její výsledovky.

Poznámka

EBITDA není oficiálně uznávanou součástí obecně uznávaných účetních postupů. Vznikla jako míra schopnosti dané společnosti obsluhovat určité typy dluhů, ale je stále častěji používaná pro posouzení obecnější výkonnosti a jako metrika pro účely ocenění vlastního kapitálu. V tomto obecnějším použití ale EBITDA může představovat velmi zavádějící obraz zdraví a hodnoty společnosti. Je tomu tak proto, že úroky, daně a odpisy mají významný dopad na ziskovost společnosti.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us