3
January
2022

Eco-investing /

Ekologické investování

Business Term of the Day

Definition

Eco-investing, or green investing, means investing into companies that support sustainability and whose products and practices have positive (or at least neutral) impacts on the environment.

Example sentence

Soon, an investor interested in eco-investing will be able to compare companies based upon their carbon footprints as calculated for the entire value chain of each specific company.

Comment

Eco-investing is usually considered a part of socially responsible investing and the so-called ESG criteria are often used to evaluate if a specific investment meets the requirements of a socially responsible and environmentally concerned investor. Investors who consider the “E” (environmental) most important concentrate on putting their money into things like renewable energies or companies concentrating on cutting-edge technologies which are likely to contribute to a more sustainable world in the future (by enhancing energy efficiency, for instance, or building energy self-sufficient buildings). As eco-investing has become trendy, however, many companies are trying to persuade investors about their “greenness,” so one needs to evaluate carefully whether the activities of a specific company truly contribute to sustainability.

Definice

Ekologické nebo také zelené investování znamená investování do společností, které podporují udržitelnost a jejichž výrobky a obchodní postupy mají pozitivní (nebo alespoň neutrální) dopad na životní prostředí.

Příklad použití ve větě

Investor, který se zajímá o ekologické investování, bude brzy moci porovnávat společnosti na základě jejich uhlíkových stop vypočítaných pro celý hodnotový řetězec každé dané společnosti.

Poznámka

Ekologické investování se obvykle považuje za součást společensky odpovědného investování a k posouzení, zda konkrétní investice splňuje požadavky společensky odpovědného a ekologicky zaměřeného investora, se často používají tzv. ESG kritéria. Investoři, kteří považují „E“, tj. „environmentální“ za nejdůležitější, se soustředí na investice např. do obnovitelných zdrojů energie nebo společností zaměřených na špičkové technologie, které v budoucnosti pravděpodobně přispějí k větší udržitelnosti světa (například zvyšováním energetické účinnosti nebo výstavbou energeticky soběstačných budov). Protože se však ekologické investování stalo módou, mnoho společností se snaží přesvědčit investory o své „zelenosti“, takže je třeba pečlivě vyhodnocovat, zda aktivity konkrétní společnosti skutečně přispívají k udržitelnosti.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us