29
March
2018

Ecotourism /

Ekoturismus

Business Term of the Day

Definition

Ecotourism involves travel to interesting ecosystems with the intent of supporting environmental protection while having minimal impact on the visited destination.

Example sentence

With assistance from several NGOs, a group of local citizens has formally objected to the construction of a new large-scale ski area and proposed that the region should instead focus on attracting ecotourism.

Comment

Among other forms of niche tourism, ecotourism arose in response to mass tourism that may devastate natural landscapes, disturb local ecosystems, and upset the local economic and social relations. In contrast to sustainable tourism (which aims to minimize the impacts of such travel), ecotourism involves purposefully selecting destinations in order to benefit the local conservationist efforts through providing funds, spreading knowledge of the ecosystem, and/or supporting local culture and human rights in the target country. Ecotourism has been growing rapidly in recent years. Its objectives are not always fulfilled, however, and thus it may have other, unintended consequences, prompting critics to point out that its effects may still be generally negative.

Definice

Ekoturismus zahrnuje cestování do zajímavých ekosystémů s úmyslem podpořit jejich environmentální ochranu a s minimálním dopadem na navštívenou destinaci.

Příklad použití ve větě

S pomocí několika nestátních organizací skupina místních obyvatel podala formální protest proti výstavbě nového rozsáhlého lyžařského areálu a navrhla, aby se region místo toho soustředil na nalákání ekoturismu.

Poznámka

Ekoturismus vznikl, mezi ostatními formami specializovaného turismu, v reakci na masový turismus, který může devastovat přírodní krajinu, narušovat místní ekosystémy, a rozbíjet místní hospodářské a společenské vztahy. Oproti trvale udržitelnému turismu (který se snaží minimalizovat dopady takového cestování), ekoturismus zahrnuje úmyslné vyhledávání destinací, aby přispěl místním ochranářským iniciativám prostřednictvím poskytnutí financí, šíření povědomí o ekosystému, a/nebo podporou místní kultury a lidských práv v cílové zemi. Ekoturismus v posledních letech rychle rostl. Jeho cíle však nejsou vždy naplňovány, a proto může mít další nezamýšlené dopady, což přimělo kritiky poukázat na to, že jeho vliv může být celkově negativní.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us