22
February
2017

Emerging market /

Rozvíjející se trh

Business Term of the Day

Definition

An emerging market is a national economy that is not yet fully developed but which exhibits strong growth and other economic characteristics.

Example sentence

Eager to expand their market portfolios, many Western companies have looked toward China’s emerging market for new business opportunities.

Comment

Emerging markets constitute a category in between advanced economies and frontier markets. Certain key indicators may be applied in determining whether a market is “emerging”. Such factors include market liquidity, existence of a market exchange, and relatively stable regulation. The BRIC countries (Brazil, Russia, India, and China) are often referred to as primary examples of emerging markets, and in some instances along with South Africa (as the acronym BRICS). The BRIC countries are all included, for example, among BBVA Research’s EAGLEs (emerging and growth-leading economies) category. Such markets may be attractive to investors and companies because of their potential for high growth and, therefore, high returns. On the other hand, these markets may also pose greater risks due to less transparency or stability as compared to advanced economies.

Definice

Rozvíjející se trh je národní ekonomika, která ještě není zcela rozvinutá, ale vykazuje silný růst a další ekonomické charakteristiky.

Příklad použití ve větě

Řada západních společností se ve snaze rozšířit své obchodní portfolio zaměřila na rozvíjející se trh Číny při hledání nových obchodních příležitostí.

Poznámka

Používají se i termíny vznikající trh nebo rozvíjející se ekonomika. Jde o kategorii mezi rozvinutými ekonomikami frontier markets. Pro stanovení toho, zda je trh „rozvíjející se“, je možné použít určité klíčové indikátory. Tyto faktory zahrnují tržní likviditu, existencí tržní burzy, a relativně stabilní regulace. Země BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína) se často označují za hlavní příklady rozvíjejících se trhů, v některých případech včetně Jihoafrické republiky (se zkratkou BRICS). Země BRIC jsou všechny zahrnuty například do kategorie EAGLEs (rozvíjející se a růstové ekonomiky) společnosti BBVA Research. Tyto trhy mohou být atraktivní pro investory a společnosti, protože mají potenciál k rychlému růstu a tím pádem i vysokému zisku. Na druhou stranu mohou tyto trhy také představovat větší riziko kvůli menší transparentnosti nebo stabilitě oproti rozvinutým ekonomikám.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us