28
February
2018

Emissions trading /

Obchodování s emisemi

Business Term of the Day

Definition

Emissions trading is a way to transfer pollution emissions allowance between parties.

Example sentence

When implemented, the proposed improvements to GreenTree factories not only would reduce energy consumption but also would bring the company additional profits through emissions trading.

Comment

Emissions trading schemes were devised as a way to curb greenhouse gas emissions, internalize the associated externalities, and ultimately limit global climate change through incentivizing polluters to minimize their emissions. Within such schemes, polluters are awarded permits if they reach lower than benchmark pollution levels (defined by the government), and then they may sell these permits to those polluters exceeding the benchmark. Thereby, the total maximum level of pollution is not exceeded and the price for pollution is determined by the market. Such systems have been regarded as more effective than are hard limits per polluter.

Definice

Obchodování s emisemi je způsob přenosu emisních povolenek mezi stranami.

Příklad použití ve větě

Zavedení navrhovaných vylepšení do továren společnosti GreenTree by nejen snížilo spotřebu energie, ale také by společnosti přineslo další zisk prostřednictvím obchodování s emisemi.

Poznámka

Systémy obchodování s emisemi byly vytvořeny jako způsob pro omezení emisí skleníkových plynů, internalizování souvisejících externalit, a v důsledku omezení globálních změn klimatu tím, že dají znečišťovatelům motivaci minimalizovat své emise. V rámci takovýchto systémů jsou znečišťovatelům přidělovány povolenky, pokud dosáhnout nižších emisí než je standardní měřítko (definované státem), a následně prodávat tyto povolenky těm znečišťovatelům, kteří měřítko přesáhnou. Tím pádem není přesáhnuta celková maximální úroveň znečištění a cena za znečištění je stanovena trhem. Tyto systémy jsou považovány za účinnější než tvrdě stanovené limity na znečišťovatele.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us