2
November
2016

Employee exit management /

Exit management

Business Term of the Day

Definition

Employee exit management is the procedure an organization follows when an employee’s employment terminates.

Example sentence

Faced with serious problems retaining its top employees, ACME decided to revamp its employee exit management so as to identify problem areas and potential solutions.

Comment

When an employee’s time with an organization comes to an end, it is important for the organization to end the relationship smoothly and professionally. Exit management comes into play whether the termination is voluntary (e.g., retirement) or involuntary (e.g., firing for cause or a layoff). The process often involves exit interviews, which can help a company increase retention and reduce turnover by diagnosing potential problem areas within the company. It also includes technical details such as recovering the company’s property, revoking relevant access privileges, and determining the company’s and employee’s continuing legal obligations. A further consideration is the severance package for the employee comprising any compensation to which he or she is entitled, potentially including a golden parachute.

Definice

Exit management je procedura, kterou organizace dodržuje při ukončení zaměstnání zaměstnance.

Příklad použití ve větě

Tváří v tvář vážným problémům s retencí svých vedoucích zaměstnanců se společnost ACME rozhodla revidovat svůj exit management, aby identifikovala problémové oblasti a potenciální řešení.

Poznámka

Když se blíží konec doby, kterou zaměstnanec v organizaci strávil, je pro tuto organizaci důležité ukončit tento vztah hladce a profesionálně. Exit management přichází ke slovu ať už je ukončení dobrovolné (např. odchod do důchodu) nebo nedobrovolné (např. propuštění z určitého důvodu nebo snižování stavů). Tento proces často zahrnuje výstupní pohovor, který společnosti může pomoci zvýšit retenci a snížit obrat zaměstnanců diagnostikou potenciálních problémových oblastí ve společnosti. Také zahrnuje technické detaily, jako odevzdání majetku společnosti, odvolání příslušných přístupových privilegií a stanovení přetrvávajících právních povinností společnosti i zaměstnance. Další věcí, kterou je potřeba brát v potaz, je odstupné pro zaměstnance, které sestává z veškerých kompenzací, na které má nárok, včetně případného zlatého padáku.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us