11
March
2022

Energy mix /

Energetický mix

Business Term of the Day

Definition

Energy mix is a summary as to proportions of the various primary energy sources used to produce energy for direct consumption within a given area over a certain period of time.

Example sentence

Because 2020 was an extremely sunny year, the German energy mix for that year included an increased proportion of energy derived from sun.

Comment

Depicted usually as a graph with individual sections showing the percentage of each primary energy source, the energy mix can be depicted for a specific country, region, or the world. As of 2018, more than 80% of globally consumed primary energy sources consisted of fossil fuels while hydro- and nuclear power together accounted for around 11%. The remainder was comprised of wind, solar, geothermal, and other renewable resources. These proportions include not only sources used for generation of electrical energy but also energy sources used to heat homes or produce fuels. Despite many efforts, progress remains slow toward a more sustainable and renewables-reliant energy mix that would enable decarbonization of the energy industry and greater energy independence of individual countries.

Definice

Energetický mix je přehled poměrů různých primárních zdrojů energie používaných v konkrétní oblasti za konkrétní časové období k výrobě energie pro přímou spotřebu.

Příklad použití ve větě

Vzhledem k tomu, že rok 2020 byl extrémně slunečný, vykazuje německý energetický mix za tento rok zvýšený podíl energie získané ze slunce.

Poznámka

Obvykle se znázorňuje jako graf, kde jednotlivé sekce ukazují, jaké procentuální podíly dané primární zdroje energie zaujímají. Energetický mix zobrazuje data pro konkrétní zemi, region nebo svět. V roce 2018 tvořila fosilní paliva více než 80 % celosvětově spotřebovávaných primárních zdrojů energie, vodní a jaderná energie dohromady zaujímaly zhruba 11 %, zbývající část tvořily větrné, solární, geotermální a další obnovitelné zdroje. Tyto podíly zahrnují nejen zdroje používané k výrobě elektrické energie, ale také zdroje energie používané k vytápění domácností nebo výrobě paliv. Navzdory mnohým snahám je pokrok směrem k udržitelnějšímu energetickému mixu, který by se více opíral o obnovitelné zdroje, a umožnil tak dekarbonizaci energetického průmyslu i větší energetickou nezávislost států, stále pomalý.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us