2
March
2022

Energy security /

Energetická bezpečnost

Business Term of the Day

Definition

The International Energy Agency defines energy security as the uninterrupted availability of energy sources at an affordable price.

Example sentence

The most important topics in the debate about Czech energy security relate to its dependence upon supplies of energy from Russia, the role of nuclear energy, and possibilities for developing renewable resources.

Comment

As modern economies rely heavily on uninterrupted supplies of energy, energy security has become an important part of the security for every state. Each country has a different energy security strategy depending upon natural conditions and energy resources available on its territory. The most import energy carriers currently – fossil fuels – are extracted just in a small number of countries and may be used as a political weapon or their supplies may be cut off as a result of wars or conflicts. Therefore, most countries try to have a diversified energy mix relying on multiple sources of energy that can at least to some extent substitute for one another. Great attention is also given to renewable resources, as these are available everywhere (although natural conditions are more favorable in some countries), cannot run out, need not be transported over long distances, and their use is completely independent of foreign suppliers.

Definice

Mezinárodní energetická agentura definuje energetickou bezpečnost jako nepřetržitou dostupnost zdrojů energie za přijatelnou cenu.

Příklad použití ve větě

Nejdůležitějšími tématy v debatě o energetické bezpečnosti České republiky souvisí s její závislostí na dodávkách energie z Ruska, rolí jaderné energie a možnostech rozvoje obnovitelných zdrojů.

Poznámka

Vzhledem k tomu, že moderní ekonomiky jsou do značné míry závislé na nepřetržitých dodávkách energie, stala se energetická bezpečnost důležitou součástí bezpečnosti každého státu. Každá země má jinou strategii energetické bezpečnosti v závislosti na přírodních podmínkách a energetických zdrojích, které jsou na jejím území k dispozici. V současnosti nejdůležitější nosiče energie – fosilní paliva – se těží jen v malém počtu zemí a mohou být použity jako politická zbraň nebo jejich dodávky mohou být přerušeny v důsledku válek či konfliktů. Proto se většina zemí snaží o diverzifikovaný energetický mix, který se opírá o více zdrojů energie, jež se mohou alespoň do určité míry vzájemně nahrazovat. Velká pozornost je věnována také obnovitelným zdrojům, neboť ty jsou dostupné všude (i když přírodní podmínky jsou v některých zemích opět výhodnější), nemohou se vyčerpat, nemusí se přepravovat na velké vzdálenosti a jejich využití je zcela nezávislé na zahraničních dodavatelích.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us